Een watersysteem is een geografisch afgebakend, samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers en technische infrastructuur met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen, en waarvan de grenzen worden bepaald op grond van hun hydrologische, morfologische, ecologische en functionele samenhang.

Integraal Waterbeheer streeft naar het ontwikkelen, beheren en herstellen van het watersysteem zodat het voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen van de verschillende gebruiksfuncties (inclusief de natuurfunctie) voor de huidige generatie, zonder daarbij de multifunctionaliteit voor de komende generaties in het gedrang te brengen. De doelstellingen en de daaraan gekoppelde afweging van functies en landgebruik dienen te vertrekken van een grondige kennis van de werking van het watersysteem, in het bijzonder de samenhang tussen waterkwantiteit, waterkwaliteit en natuurlijk milieu.

Integraal waterbeheer streeft naar harmonie tussen (menselijke) gebruikersfuncties en natuurfuncties, rekening houdend met de natuurlijke potenties van de watersystemen nu en in de toekomst. 

Om tot zo'n integraal waterbeheer te komen is het allereerst noodzakelijk dat de verschillende actoren welke actief zijn in het waterbeheer met elkaar overleggen en samen een visie ontwikkelen.

Met het oog op dit overleg zijn er een aantal overlegplatforms opgericht nl. 

  • de C.I.W. (met een aantal werkgroepen) 
  • 11 bekkens