Besluit Vlaamse Regering dd. 20 juli 2006

UITVOERINGSBESLUIT: DE WATERTOETS

 

HOOFDSTUK I Definities

ART. 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

2° adviesinstantie : de instantie die advies verleent bij de watertoets, vermeld in artikel 8, § 3, van het decreet;

3° CIW : de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, vermeld in artikel 25, § 1, van het decreet;

4° compensatiemaatregelen : maatregelen die erop zijn gericht een betekenisvol nadelig effect dat wordt veroorzaakt door een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma op een andere plaats dan de plaats waar het schadelijke effect plaatsvindt te compenseren;

5° De Scheepvaart : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart;

6° dwingende redenen van groot maatschappelijk belang : redenen die aantonen dat projecten of planingrepen aantoonbaar onontbeerlijk zijn in het kader van onder meer één of meer van de hierna vermelde maatregelen, beleidsopties of activiteiten :

a) maatregelen of beleidsopties die gericht zijn op de bescherming van voor het leven van de burger fundamentele waarden zoals gezondheid, veiligheid en milieu;

b) fundamentele beleidsmaatregelen voor de staat en de samenleving;

c) de uitvoering van economische of maatschappelijke activiteiten waardoor specifieke openbare dienstverplichtingen worden nagekomen;

7° GIS : Geografisch Informatiesysteem;

8° Havenbedrijf : de publiekrechtelijke overheden vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;

9° herstelmaatregelen : maatregelen die erop zijn gericht een betekenisvol nadelig effect dat wordt veroorzaakt door een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma ter plaatse te herstellen;

10° MOW : het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken;

11° vergunningsplichtige activiteit : een activiteit waarvoor op grond van een wet, decreet of besluit, een vergunning, toestemming of machtiging is vereist;

12° waterbeheerplan : het stroomgebiedbeheerplan, het bekkenbeheerplan of het deelbekkenbeheerplan, vermeld in artikel 33, 39 en 47 van het decreet;

13° opslag en storten van bodemvreemd materiaal : het gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor :

a) het opslaan van allerhande materieel en materialen, met inbegrip van afval;

b) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel;

14° overstromingsgevoelig gebied : een op kaart aangeduid gebied waar overstromingen kunnen worden verwacht of, voor de gebieden die niet op kaart zijn aangeduid, een gebied dat in het verleden meermaals is overstroomd en waar redelijkerwijs nieuwe overstromingen kunnen worden verwacht;

15° puntbron : een inrichting die vanaf een welbepaalde plaats verontreinigingsfactoren rechtstreeks in het milieu brengt;

16° reliëfwijziging : elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of de functie van de grond wijzigt;

17° wateradvies : het advies bij de watertoets, vermeld in artikel 8, § 3, van het decreet;

18° waterbeheerder : de beheerder van een onbevaarbare waterloop of een waterweg, de publiekrechtelijke rechtspersoon die grachten beheert en de beheerder van het grondwater;

19° waterhuishoudingsplan : het plan, vermeld in artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werkzaamheden en tot vastlegging van de procedure voor de subsidiëring van die werkzaamheden;

20° Vlaamse Milieumaatschappij : het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij, vermeld in artikel 10.2.1, § 1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

21° Waterwegen en Zeekanaal : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, vermeld in artikel 3 van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht

22° LNE : het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.