Aan de basis voor de oprichting van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) ligt het decreet betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB), van kracht sinds eind 2003. Via dit decreet wil Vlaanderen een einde maken aan de versnippering van het waterbeleid. De bevoegdheden die met water te maken hebben, zijn in Vlaanderen immers verspreid over verschillende beleidsdomeinen en diverse bestuursniveaus. Op die manier is het niet eenvoudig om duurzame oplossingen te vinden voor problemen als een minder goede waterkwaliteit, jaarlijks weerkerende overstromingen, verdroging,…

Het integraal waterbeleid gaat ervan uit dat administratieve of bestuurlijke grenzen niet bepalend mogen zijn voor de manier waarop waterbeleid gevoerd wordt, maar wel het watersysteem zelf. Het watersysteem is één geheel dat bestaat uit grondwater en oppervlaktewater maar ook uit oevers, waterbodems en technische infrastructuur. Ook de planten en dieren die in en rond het water leven maken deel uit van het watersysteem. Dit watersysteem herstellen, behouden en ontwikkelen en het duurzaam gebruik ervan, is de kerngedachte van het integraal waterbeleid. Op die manier willen we het watersysteem veilig stellen voor onszelf en voor de generaties die na ons komen. 

Het integraal waterbeleid gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak. De watersystemen worden geografisch ingedeeld in stroomgebieden en stroomgebiedsdistricten, in overeenstemming met de kaderrichtlijn Water. De Vlaamse delen hiervan worden verder ingedeeld in 11 bekkens. Deze bekkens worden op hun beurt opgedeeld in een honderdtal deelbekkens. De organisatie van het integraal waterbeleid gebeurt op deze verschillende niveaus.

De CIW is verantwoordelijk voor de coördinatie van het geheel op het Vlaamse niveau. Het is het ambtelijk overlegplatform dat waakt over de beleidsafstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuurslagen.

De CIW is multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend samengesteld. In de CIW zetelen de lokale waterbeheerders en het topmanagement van de entiteiten van de verschillende beleidsdomeinen die essentieel zijn voor het waterbeleid.
De beleidsdomeinen die essentieel zijn voor het waterbeleid zijn: het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur, het beleidsdomein Mobiliteit en het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening.
Voor de lokale waterbeheerders zijn dat de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP); de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW).

Het voorzitterschap, het secretariaat en de ondersteuning van de planningscel van de CIW worden waargenomen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Concreet is de CIW als volgt samengesteld:

 • de heer Frank Van Sevencoten, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij, voorzitter;  
 • mevrouw Marleen Evenepoel, administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos  
 • de heer Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder nv Waterwegen en Zeekanaal  
 • de heer Rik Goetinck, algemeen directeur departement Mobiliteit en Openbare Werken;  
 • de heer Guy Braeckman, secretaris-generaal departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed
 • de heer Remy Merckx, afdelingshoofd Internationaal Milieubeleid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  
 • de heer Ludy Modderie, algemeen directeur TMVW, samenwerking Vlaams Water
 • de heer Didier Soens, directeur dienst Waterbeleid, Vereniging van Vlaamse Provincies;
 • de heer Christophe Claeys, stafmedewerker Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;
 • de heer Jef Van Looy, algemeen voorzitter Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen.
 • de heer Johan Verstrynge (met raadgevend stem), afdelingshoofd Duurzame Landbouwontwikkeling, departement Landbouw en Visserij
 • mevrouw Liesbet Schreurs (met raadgevende stem), departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Meer info: www.ciwvlaanderen.be