8848 | 12.12.1990 Dec. betreffende het bestuurlijk beleid
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 21.12.1990, V.160, (245), 23707-23720; Zitting 1989-1990 stuk 395/1-12, Handelingen 28.11.1990 en 07.12.1990; B.S., 15.02.1991, V.161, (33), 3008 (err.); De Gem., maart 1991, V.66, (430), 131

Noot (KC): Het milieuluik van het decreet betreffende het bestuurlijk beleid betreft: 1. Het Fonds ter voorkoming en vergoeding van schade veroorzaakt bij het winnen en pompen van grondwater. Het Fonds wordt omgevormd tot een budgettair fonds. De opdrachten worden geïntegreerd in de Administratie Milieu, Natuurbehoud en Landinrichting. 2. De Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest. a) De functies inspectie en vergunningen van zowel de VMZ als de OVAM worden door het decreet geïntegreerd in de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting. b) De gespecialiseerde meerderheidsdochtermaatschappij van de GIMV, de NV Aquafin, wordt met een aantal taken belast, zoals de realisatie van de nog te verwezenlijken rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, inclusief de prioritaire openbare rioleringen. c) De VMZ wordt omgevormd tot een parastatale A de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en belast met de resterende taken inzake waterzuivering, zoals de uitbouw van een oppervlakte kwaliteitsmeetnet (emissie- en immissiemeetnet), de afwerking van AWP-3 studies, de berekening van de heffingen voor waterverontreiniging van bedrijven waarvan de vuilvracht meer dan 100 V.E. bedraagt en de heffingen die op basis van een aangifte worden berekend, en andere. d) De resterende taken inzake afvalstoffen worden in de OVAM waargenomen, zoals het voorbereiden en onderbouwen van het afvalstoffenbeleid; een voorkomings- en recyclagebeleid uitbouwen, alle taken in verband met de milieuheffing op de verwijdering van afval en andere. Het decreet schaft de specifieke vergunnigsprocedure voorzien in het afvalstoffendecreet af wanneer het milieuvergunningsdecreet in werking treedt. e) Nu al heeft het decreet aan de VMM een bijkomende opdracht toevertrouwd inzake de uitbouw van een meetnet inzake de luchtkwaliteit en aan de OVAM bijkomende opdrachten toevertrouwd inzake het integrale bodembeleid. Wat de inwerkingtreding van sommige artikelen van het decreet betreft: zie besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december (B.S., 29.12.1990, p 24.595).

nvdr: In Titel I van het decreet betreffende het bestuurlijk beleid van 12.12.1990 wordt hoofdstuk 6 met betrekking tot het Vlaams Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie opgeheven door het decreet 07.05.2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO (zie doc. nr. 195142).

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

 

 link