Download PDF-formaat
 

27 juni 1984:

Besluit van de Vlaamse Executieve inzake natuurbehoud op de bermen

Laatste aanpassing: 25/02/1994Artikel 1. 

Dit besluit is toepasselijk op de bermen gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, in zoverre publiekrechtelijke rechtspersonen krachtens enig recht van beheer bevoegd zijn om de handelingen te stellen die bij dit besluit geregeld worden.
Onder bermen wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan : bermen en taluds.

Artikel 2.

Het gebruik van biociden op bermen is verboden.

Artikel 3.

Begraasde bermen mogen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september.
Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien.

Artikel 4.

Door de Vlaamse Minister bevoegd voor natuurbehoud mag worden afgeweken van de bepalingen van artikel 3.

Artikel 5.

Maaibeheer, hetzij in handwerk, hetzij met machines, dient uitgevoerd te worden zonder de ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen te beschadigen.

Artikel 6.

Overtreding van dit besluit wordt gestraft overeenkomstig de artikelen 44 en 47 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.

Artikel 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1985.

Artikel 8.

De   Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.