82768 | O.M. en V.M.M. / D.M., D.J., Stad Hasselt en n.v. D.
Antwerpen, 25 juni 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,152

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

Overeenkomstig art. 2 StrafW. moet, tussen de wet toepasselijk op het ogenblik van de feiten en de nieuwe wet deze gekozen worden die het lichtst is. Voor het lozen van afvalwater ander dan normaal huisafvalwater in oppervlaktewateren moet tussen art. 1, 5, 41 par. 1.2 van de oppervlaktewaterenwet (ARAB - zie document nr. 28987) enerzijds, van kracht ten tijde van de feiten en art. 41 par. 2 en 46 milieuvergunningsdecreet 28.06.1985 (zie document nr. 28990) anderzijds, moet de oude wet toegepast worden omdat die lichter is.

 link