65686 | 06.01.1994 V. nr. 78 (Vl. R.): Ruim- en ontstoppingsdiensten - Wettelijke verplichtingen
BARBE Luc
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 07.02.1994,1993-94, (7), 321-322

Het ruimen en ontstoppen van aal- en septische putten is tot op heden niet vergunningsplichtig wat de activiteit van het ruimen of ontstoppen op zich betreft. De verwijdering van de geruimde materialen is een activiteit die valt onder het vergunningsdecreet van 29.06.1985. Ruim- en ontstoppingsdiensten dienen zich te houden aan volgende wettelijke bepalingen : - het decreet van 02.07.1981 betreffende het beheer van afvalstoffen; - de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; - het decreet van 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning. Dit laatste geldt meer bepaald indien deze bedrijven eigen installaties uitbaten en/of wensen te lozen. Deze diensten zijn verplicht het septisch materiaal te verwijderen in een daartoe vergunde inrichting. Op dit ogenblik bestaat er nog geen wettelijke verplichting om het septisch materiaal in een rioolwaterzuiveringsinstallatie te lozen.