646 | 08.11.1989 V. nr. 71 (Vl. R.): Onbevaarbare waterlopen - Kwaliteit van het drinkwater voor vee
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
MERCKX - VAN GOEY Trees

V. en A., Vl.R., 23.04.1990,1989-90, (12), 601-602

De normen in verband met drinkwater zijn alleen van toepassing op water voor menselijke consumptie, voor agrarische doeleinden zijn geen wettelijke normen. De houders van een veestapel doen er dus goed aan zich zelf te vergewissen van de goede kwaliteit van het drinkwater.
Actieplannen zijn voorgesteld in het Milieubeleids- en natuurontwikkelingsplan 1990-1995 met het oog op de sanering van de oppervlaktewateren.