63470 | 24.12.1993 Wet betr. de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
Eerste Min., DEHAENE Jean-Luc
Min. van Financiƫn, MAYSTADT Philippe

BS 1997-02-25

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor Vlaanderen

nvdr: De wet 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten werd op 30.06.2017 opgeheven door de wet 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten (zie doc. nr. 298344) en de wet 17.06.2016 betreffende de concessieovereenkomsten (zie doc. nr. 300961).

De wet legt de nieuwe richtlijnen van de EEG in vereenstemming met de teksten in verband met de overheidsopdrachten. Ze bevatten volgende bepalingen:

 • het aanpassen van het toepassingsveld van de reglementering aan dit van de richtlijnen. Dit gebeurt zowel voor het toepassingsveld naar de personen toe als voor dit betreffende de aard van de opdrachten. De definities van 'werken' en 'leveringen' worden overgenomen.
 • Het invoeren van de regels die door de richtlijn 90/531/EEG worden opgelegd aan sommige bedrijven van de privé-sector, die bepaalde activiteiten beheren en hiertoe over speciale of exclusieve rechten, verstrekt door de overheid, beschikken. Gelet op hun verschillende werkingswijze en voornamelijk op het fundamentele verschil in de regeling van de financiële verantwoordelijkheid tussen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke sector zijn ze echter in een afzonderlijk en onafhankelijk boek II ondergebracht. Dit boek zal overigens in een afzonderlijk besluit worden uitgevoerd precies omwille van deze fundamentele verschillen met de materie van de overheidsopdrachten.
 • Het aanpassen van de gunnings- en uitvoeringsregels van de publieke instellingen die aan de richtlijn 90/531/EEG zijn onderworpen, houden deze regels aan de ene kant een versoepeling in ten aanzien van de bestaande omdat zij het mogelijk maken om voor een onderhandelingsprocedure te opteren. Aan de andere kant zijn de controle- en bekendmakingsregels veel verregaander dan de huidige reglementering. Het is ook de bedoeling voor deze onderhandelingsprocedures de publiekrechtelijke instellingen te verplichten ook een bestek op te stellen, wat een garantie moet bieden voor een gelijke behandeling van de inschrijvers tijdens deze onderhandelingen. In het uitvoeringsbesluit zal tevens de inhoud van dit bestek worden bepaald. In elk geval moeten de objectieve criteria en regels die de instelling als leidraad zullen dienen tijdens de onderhandelingen in een bestek worden beschreven.
 • Algemeen gezien zullen de regels zowel boven als beneden de drempels van de richtlijn op deze instelling van toepassing zijn. Het is immers niet logisch strengere regels op te leggen voor opdrachten van mindere waarde.
  Er wordt naar gestreeft om de opdrachten van de overheidsbedrijven die op grond van een wet, een decreet of een ordonnantie geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst en die in mededinging worden uitgevoerd met privébedrijven die onder voormeld afzonderlijk boek vallen, slechts aan gelijkaardige regels te onderwerpen als deze waaraan hun privaatrechtelijke concurrenten zijn onderworpen.
  De bepalingen van wet zijn van toepassing op:
  1. de organismen van openbaar nut
  2. de publiekrechtelijke verenigingen
  3. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  4. de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten
  5. de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen
  6. de polders en wateringen
  7. de ruilverkavelingscomités
  8. de rechtspersonen die op de datum van de beslissing om tot een overdracht over te gaan:
   • opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en
   • rechtspersoonlijkheid hebben, en waarvan
    • ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden of vermelde instellingen
    • ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van die overheden of instellingen
    • ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen. Deze bepaling is niet van toepassing op de private rechtspersonen.
  9. de privaatrechtelijke universitaire instellingen, voor die opdrachten welke gesubsidieerd worden door de overheid
  10. de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden.
  De gunningswijzen zijn de volgende:
  • openbare aanbesteding
  • beperkte aanbesteding
  • algemene offerteaanvraag
  • beperkte offerteaanvraag
  • onderhandelingsprocedure
  Opgeheven worden:
  • de wet van 20.07.1973 betreffende de maatregelen tot uitvoering van internationale verdragen en besluiten inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
  • de wet van 14.07.1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wetten van 04.08.1978, 02.07.1981, 12.04.1983, 26.05.1989 en 06.07.1989;
  • het KB 08.12.1988 betreffende de mededinging inzake bepaalde overheidsopdrachten van leveringen in het raam van de Europese Gemeenschappen gewijzigd door het KB 20.10.1992;
  • het KB 20.12.1988 betreffende de mededinging inzake bepaalde overheidsopdrachten van leveringen op niveau van de landen ondertekenaars van de GATT overeenkomst inzake overheidsopdrachten;
  • het KB 01.08.1990 betreffende de mededinging inzake bepaalde overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken in het raam van de Europese Gemeenschappen;
  • de art. 96 en 99 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17.07.1991.
  nvdr:
  De integrale tekst van deze wet kan eveneens geraadpleegd worden door 'Wet Overheidsopdr. art. ...' in te tikken en daarna de klikken op de 'Titel'-knop.

  nvdr: In het BS 25.02.1997 verscheen een hele reeks errata op deze wet.

  nvdr: Voor de Duitse vertaling zie doc. nr. 123714.

  nvdr: De wet 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten werd op 01.07.2013 opgeheven door de wet 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (zie doc. nr. 208581). De inwerkingtreding van deze wet 15.06.2006, alsook de datum van de opheffing van de wet 24.12.1993 werd geregeld door het KB 02.06.2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.06.2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (zie doc. nr. 274326). De wet 24.12.1993 blijft van toepassing op de overheidsopdrachten die vóór 01.07.2013 zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt.

  nvdr: Het KB 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessie voor openbare werken [ + Algemene Aannemingsvoorwaarden - AAV ] werd op 01.07.2013 vervangen door het KB 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (zie doc. nr. 260128). De inwerkingtreding van dit KB 14.01.2013, alsook de datum van de opheffing van het KB 26.09.1996 werd geregeld door het KB 02.06.2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.06.2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (zie doc. nr. 274326). Deze tekst bepaalt onder meer dat het KB 26.09.1996 van toepassing blijft op de overheidsopdrachten die vóór 01.07.2013 zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt.

  nvdr: Het KB 10.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten werd op 01.07.2013 vervangen door het KB 16.07.2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren (zie doc. nr. 271795). De inwerkingtreding van dit KB 15.07.2011, alsook de datum van de opheffing van het KB 10.01.1996 werd geregeld door het KB 02.06.2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.06.2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (zie doc. nr. 274326). Deze tekst bepaalt onder meer dat het KB 10.01.1996 van toepassing blijft op de overheidsopdrachten die vóór 01.07.2013 zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt.

 

 link