46590 | Milieutaks - Heffingen op de waterverontreiniging
x

Inter Contact, december 1992, V.3, (4), 202-209

Door het Dec. 25.06.1992 tot begeleiding van de begroting 1992 wordt de heffingsregeling gewijzigd i.v.m. het gebruik of de lozing van water. De heffingsregeling die vanaf 01.01.1991 in voege is getreden wordt verfijnd en verbeterd. De belangrijkste verandering is dat er nu een onderscheid wordt gemaakt tussen de kleinverbruikers die minder dan 500m3 water gebruiken en de grootverbruikers die méér water gebruiken. De eerste (verbruikers) worden belast volgens het verbruikte water en voor de tweede is de heffing evenredig met de geloosde vuilkracht. Er wordt nader ingegaan op de grondslag en tarief van de belasting evenals op de vestiging en invordering van de heffing.