37004 | 11.05.1992 Omz. inzake de toepassing van art. 74 van titel I van het VLAREM - Ref. LH 92/1
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1992-05-21

Art. 74 van titel I van VLAREM wordt op 27.02.1992 gewijzigd. De in dit artikel voorzien overgangstermijn van zes maanden werden met één jaar verlengd tot 01.03.1993.

De voorziene overgangsregeling is van toepassing op handelingen die :

  • en op 01.09.1991 reeds gebeurden;
  • en voor 01.09.1991 niet onderworpen waren aan een vergunningsplicht.
Voor de op 01.09.1991 in bedrijf gestelde inrichtingen die ingevolge titel I van het VLAREM als hinderlijk werden ingedeeld dient de volgende procedure gevolgd te worden :
  • voor de 3e klasse-inrichtingen, de melding zoals voorzien in art. 2 van titel I van het VLAREM;
  • voor 1e of 2e klasse-inrichtingen, het indienen van de vergunningsaanvraag overeenkomstig de vereenvoudigde procedure voorzien in art. 38 van titel I van het VLAREM (geen kadatsrale plannen bij de aanvraag, geen onderzoek...) Daarbij wordt aangestipt dat voor vergunningsaanvragen ingediend in toepassing van art. 74 geen dossiertaks dient betaald.
De overgangsregeling voorzien in art. 74 is niet van toepassing op handelingen en activiteiten waarvoor reeds voor 01.09.1991 een vergunning was vereist, b.v. opslagplaatsen van stookolie of mazout (ongeacht de opslagcapaciteit), het lozen van normaal huisafvalwater in openbare riolen alsmede het lozen van normaal huisafvalwater in oppervlaktewater, opslagplaatsen van dierlijke mest van 10 m3 of meer gelegen in een agrarisch gebied.
Gelet op de voorziene aanpassing van de VLAREM-indelingslijst wat betreft de lozing van normaal huisafvalwater in de openbare riolen, acht de Minister het niet opportuun dat op dit ogenblik nog werk wordt gemaakt van het doen vervullen van de meldingsplicht door de gezinnen die normaal huisafvalwater in de openbare riolen lozen noch van het toezicht hierop.

Nvdr : Aangezien het BVE 28.10.1992 (document nr. 47880) Vlarem I gewijzigd heeft, worden, zoals aangekondigd in de omzendbrief Vlarem 93/01 28.07.1993 (B.S., 20.08.1993, V.163, (168), 18467-18469, document nr. 58061) de bepalingen van deze omzendbrief met betrekking tot de wijzigingen opgeheven.

 

 link