35310 | Infrastructuur - Alle wegen leiden naar ... de Seminariestraat
x

Berichtenblad Provincie Oost-Vlaanderen, februari 1992, V.5, (2), 18-20

Inzake beheer en onderhoud heeft de Provincie in eerste instantie te maken met de eigen provinciale wegen. Daarnaast is haar bevoegdheid in hoofdzaak te situeren op het terrein van de gemeentewegen, met bijzondere attributies in verband met de buurtwegen, en de onbevaarbare en onvlotbare waterlopen. Naast het algemeen administratief toezicht op de gemeentewegen (bevoegdheid van de Gouverneur), heeft het Provinciebestuur (op beleidsvlak de Bestendige Deputatie) een aantal bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de buurtwegen. Deze zijn ingevolge de wet van 10.04.1841 opgenomen in de z.g. 'atlas der buurtwegen', met latere aanpassingen. De provinciale adviezen en beslissingen hebben betrekking op inschrijvingen in de atlas van de buurtwegen en in de leggers, de erkenning van gewone wegen tot buurtwegen , afschaffingen , rechttrekkingen, afpalingen bij eigendomsbetwistingen, enz., deels op initiatief van lokale besturen, of in sommige gevallen op vraag van particulieren. In al deze materies spelen de districtsoversten als 'wegencommissarissen' een belangrijke rol door de technische adviezen aan te brengen in de schoot van de afdeling 32- Wegen en Waterlopen van het Provinciebestuur.
Administratief worden de dossiers voorgelgd via de Afdeling 81 - Ruimtelijke Ordening en Stedebouw. Het origineel van de vermelde atlas (de oorspronkelijke met de latere aanpassingen) berust bij de gemeenten, een copie bij Afdeling 81.

Afdeling 32- Wegen en Waterlopen van de 3e directie -Provinciale Technische Dienst, is gehuisvest in de Seminariestraat 2 te Gent.