312859 | 07.07.2017 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het dec. 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-08-04

Dit decreet machtigt de Vlaamse Regering om de verschillende decreten inzake het waterbeleid te codificeren, te coördineren en te wijzigen. Hiermee kunnen vier decreten samengevoegd worden in een 'Waterwetboek'. In het decreet worden ook een aantal wijzigingen aangebracht die moeten toelaten dat de regels voor het vestigen en invorderen van de grondwaterheffing en van de oppervlaktewaterheffing volledig uniform worden.

Een coördinatie en codificatie laat niet toe dat de wetgevende teksten inhoudelijk gewijzigd worden. Dit moet met een decreet gebeuren. Met dit decreet worden enkele inhoudelijke wijzigingen aan de betrokken regelgeving aangebracht. In hoofdzaak zijn het wijzigingen die moeten toelaten dat de regels voor het vestigen en invorderen van de grondwaterheffing en van de oppervlaktewaterheffing volledig uniform worden.

Op een aantal plaatsen wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om verkeerde terminologie te verbeteren of om terminologie af te stemmen op elders gewijzigde regelgeving.

Hiervoor worden de volgende bepalingen gewijzigd:

  • art. 32septies, 35bis, 35ter, 35quater, 35octies, 35octies/1, 35novies, 35decies, 35duodecies, 35terdecies, 35quaterdecies, 35quinquiesdecies en 35 septiesdecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
  • art. 38ter, 28sexies, 28sexies/1, 28octies en 28undecies van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
  • art. 2, 16sexies en 16septies van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.

De Vlaamse Regering wordt belast met de codificatie en de coördinatie van de volgende wetten en decreten:

  • het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
  • het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;
  • het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
  • de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
  • de wet van 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.