311124 | 02.06.2017 Dec. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-06-22, (1e uitg.)

Dit decreet wijzigt de implementatie van het omgevingsvergunningsdecreet. Voor de gemeenten die uitstel van de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet gevraagd hebben, zullen de 'oude' procedureregels omtrent vergunningverlening nog van toepassing blijven tot en met 31.12.2017.

Aanvragen voor vergunningen ingediend of opgestart vanaf 01.06.2017 tot en met 31.12.2017 worden van rechtswege behandeld op grond van de procedureregels die geldig waren op 22.02.2017 op voorwaarde dat:

  1. het college van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is;
  2. het college van burgemeester en schepenen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid tot uitstel van de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet tot 01.06.2017;
  3. de Vlaamse minister, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, gezamenlijk akte hebben genomen van de beslissing, vermeld in punt 2°.

 

 link