309121 | 24.02.2017 BVR wijz. diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-03-28

Dit besluit voegt de departementen 'Leefmilieu, Natuur en Energie' (LNE) en 'Ruimte Vlaanderen' (RV) samen tot één 'Departement Omgeving'. Hiervoor moet een naamsverandering doorgevoerd worden in diverse andere besluiten. De bestaande agentschappen van de beleidsdomeinen LNE en RV worden ingedeeld in het beleidsdomein Omgeving.

De volgende regelgevingen worden gewijzigd:

 • BVR 27.03.1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones;
 • BVR 31.07.1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank;
 • BVR 16.12.1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer;
 • BVR 24.03.1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones;
 • BVR 20.07.1994 tot uitvoering van het decreet 14.07.1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;
 • BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
 • BVR 28.07.1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan;
 • BVR 02.04.1996 betr. de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen;
 • BVR 01.07.1997 tot uitvoering van het decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 • BVR 07.04.1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden;
 • BVR 16.06.1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;
 • BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • BVR 14.04.2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer ‘Grondfonds’;
 • BVR 28.04.2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan;
 • BVR 05.05.2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen;
 • BVR 05.05.2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister;
 • BVR 05.05.2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister;
 • BVR 05.05.2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • BVR 05.05.2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde;
 • BVR 19.05.2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;
 • BVR 20.10.2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg;
 • BVR 02.02.2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad;
 • BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • BVR 22.06.2001 tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21.06.1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
 • BVR 22.06.2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister;
 • BVR 23.11.2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten;
 • BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;
 • BVR 28.02.2003 betreffende natuurrichtplannen;
 • BVR 27.06.2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;
 • BVR 18.07.2003 houdende de goedkeuring van het Programma Natuur- en Milieueducatie vanaf 01.09.2003;
 • BVR 10.10.2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid;
 • BVR 28.11.2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen;
 • BVR 26.03.2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet;
 • BVR 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag;
 • BVR 02.04.2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van art. 78 van het decreet 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
 • BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut;
 • BVR 14.05.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;
 • BVR 10.12.2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
 • BVR 20.05.2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra;
 • BVR 03.06.2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
 • BVR 09.09.2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • BVR 28.10.2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie;
 • BVR 16.12.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen;
 • BVR 23.12.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
 • BVR 23.12.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos;
 • BVR 07.07.2006 houdende de regeling van de rechtsopvolging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij naar aanleiding van de omvorming ervan tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat het beleidsveld woonbeleid betreft, aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;
 • BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het art. 8 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • BVR 29.09.2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties;
 • BVR 08.12.2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater;
 • BVR 26.01.2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage;
 • BVR 02.02.2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;
 • BVR 29.06.2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen;
 • BVR 19.07.2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject;
 • BVR 07.09.2007 betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten;
 • BVR 05.10.2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds;
 • BVR 05.10.2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
 • BVR 12.10.2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's;
 • BVR 12.10.2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's;
 • VLAREBO-besluit 14.12.2007;
 • BVR 15.02.2008 tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;
 • BVR 21.03.2008 tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren;
 • BVR 11.04.2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • BVR 13.06.2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen;
 • BVR 04.07.2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie;
 • BVR 10.07.2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen;
 • BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • BVR 30.01.2009 betreffende de Logo's;
 • BVR 06.02.2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor;
 • BVR 08.05.2009 betreffende de erosiebestrijding;
 • BVR 05.06.2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
 • BVR 05.06.2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van art. 4.4.2, par. 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 • BVR 19.06.2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten;
 • BVR 10.07 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het BVR 02.04.1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen;
 • BVR 17.07.2009 inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie;
 • BVR 24.07.2009 betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad;
 • BVR 23.07.2010 tot regeling van de samenstelling van de Permanente Gemengde Schadecommissie Grondwater van de Benelux voor het Vlaamse Gewest;
 • BVR 10.09.2010 tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en betreffende de gewestelijke planningscommissie;
 • BVR 22.10.2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen;
 • Energiebesluit van 19.11.2010;
 • VLAREL van 19.11.2010;
 • BVR 06.05.2011 houdende de benoeming van de leden van de commissie co-existentie van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen;
 • BVR 15.07.2011 tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep `wonen-welzijn';
 • BVR 15.07.2011 tot uitvoering van het decreet van 08.05.2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten;
 • BVR 10.11.2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets;
 • BVR 23.12.2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in art. 29bis van de Vlaamse Wooncode;
 • BVR 02.03.2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds;
 • BVR 20.04.2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen;
 • BVR 06.07.2012 houdende de erkennings- en subsidievoorwaarden voor de ondersteuningsstructuur voor de initiatieven ter bevordering van de positie van de kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting;
 • BVR 20.07.2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;
 • BVR 21.09.2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg;
 • Fundingbesluit van de VMSW 21.12.2012;
 • Financieringsbesluit 21.12.2012;
 • BVR 11.01.2013 betreffende het materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Veiling Emissierechten;
 • BVR 25.01.2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid;
 • BVR 15.03.2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik;
 • BVR 29.03.2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest;
 • BVR 21.06.2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten;
 • BVR 12.07.2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;
 • BVR 19.07.2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure;
 • BVR 19.07.2013 betreffende de vervanging van vijf stemgerechtigde leden van de Vlaamse Unesco Commissie;
 • BVR 13.12.2013 houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015;
 • BVR 21.03.2014 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen;
 • BVR 21.03.2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen;
 • BVR 28.03.2014 houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers;
 • BVR 04.04.2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid;
 • BVR 04.04.2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid;
 • BVR 16.05.2014 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020;
 • BVR 16.05.2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges;
 • BVR 16.05.2014 betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het BVR 20.07.2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het BVR 12.07.2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;
 • BVR 06.06.2014 betreffende de landinrichting;
 • BVR 20.06.2014 houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds;
 • BVR 19.09.2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17.12.2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling;
 • BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
 • BVR 05.12.2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus;
 • BVR 19.12.2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen;
 • BVR 13.11.2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn;
 • BVR 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 • BVR 11.12.2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners;
 • BVR 18.12.2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen;
 • BVR 26.02.2016 betreffende lage-emissiezones;
 • BVR 08.07.2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
 • BVR 23.09.2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning;
 • BVR 23.12.2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant;
 • BVR 17.02.2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, plan-milieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen.

Dit besluit heft met ingang van 01.04.0217 op:

 • het BVR 22.03.1984 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet van 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
 • het BVE 24.07.1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in art. 19bis van decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning (zie doc. nr. 33004);
 • het BVR 31.03.2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (zie doc. nr. 210037).
 • nvdr: Het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is op 16.06.2017 opgeheven door het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 311224).

  nvdr: Het BVR 28.02.2003 betreffende natuurrichtplannen is op 28.10.2017 opgeheven door het BVR 14.07.2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten (zie doc. nr. 314808).

  nvdr: Het BVR 02.04.1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen wordt opgeheven door het BVR 15.09.2017 houdende de wijziging en de opheffing van diverse besluiten over wonen, wat betreft leegstand, verwaarlozing, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en de technische normen voor sociale woningbouw (zie doc. nr. 314964).