304929 | 23.12.2016 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 - Leefmilieu en Natuur (art. 9, 10, 11, 12 en 13)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2016-12-29, (2e uitg.)

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) kunnen voortaan middelen ontvangen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt de heffingsregeling voor bepaalde lozingen aangepast en wordt de milieuheffing verminderd wanneer afval per schip op de binnenwateren vervoerd wordt.

Afdeling 1. Uitbreiding uitgavenkader Vlaams Klimaatfonds

Het Vlaams Klimaatfonds kan voortaan, in afwijking van de algemene bepalingen van het Rekendecreet, ter uitvoering van goedgekeurde klimaatmaatregelen middelen doorstorten naar andere fondsen binnen de Vlaamse overheid. Zodoende wordt via de mogelijkheid van doorstortingen ook een vastleggings- en vereffeningsopvolging van de middelen voor klimaatbeleid voorzien.

Art. 14 van het decreet 13.07.2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 wordt aangepast.

Afdeling 2. Wijzigingsvoorstel onvergunde lozingen

Deze afdeling wijzigt de heffingsregeling voor onvergunde lozingen, voor noodlozingen die niet aan de vrijstellingsvoorwaarden van art. 35bis, par. 9, van de wet Oppervlaktewateren voldoen en voor lozingen op riool waarvoor het contract dat opgelegd is in de vergunning niet afgesloten wordt. Bij vaststelling van één van die drie lozingen geldt een aangepaste heffingsberekening, die door dit decreet gewijzigd wordt.

De heffingsplichtige wordt voortaan de mogelijkheid geboden om de werkelijke startdatum te bewijzen onder de noodzakelijke voorwaarde dat de aangeleverde bewijzen kunnen bevestigd of gestaafd worden door de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving op basis van eigen vaststellingen.

De heffingsplichtige wordt de mogelijkheid geboden om over het aandeel correcte en niet-correcte lozing bewijzen aan te leveren onder de noodzakelijke voorwaarde dat de door de heffingsplichtige aangeleverde bewijzen kunnen bevestigd of gestaafd worden door de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving.

Een overgangsbepaling maakt het gewijzigde art. 35ter, par. 10, op schriftelijke aanvraag van toepassing op de nog niet definitief verschuldigde of nog te vestigen heffingen voor de heffingsjaren 2004-2016.

Art. 35 van de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en art. 27 van het decreet 18.12.2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 worden aangepast.

Afdeling 3. Modal shift afvaltransport

De milieuheffing wordt verminderd wanneer afvalstoffen per schip naar een verbrandingsinstallatie vervoerd worden.

Art. 46 van het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen wordt aangepast.

nvdr: Om de inhoudstafel van het programmadecreet te consulteren, zie doc. nr. 304916.