304491 | BVR houdende de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-10-13

Dit besluit bevat de lijst van polders die, in het kader van de modernisering van polders en wateringen, worden samengevoegd om te komen tot een daadkrachtigere invulling van de doelstellingen vermeld in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid. Het laatste besluit bepaalt de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek.

Opeenvolgende besluiten:

nvdr: Voor het beeld, klik op de gewenste referentie in de samenvatting.

De personeelsleden die op de datum waarop dit besluit in werking treedt, statutair of contractueel tewerkgesteld zijn in de samengevoegde polders, gaan over naar de nieuwe polder met behoud van:

  • de administratieve, geldelijke en schaalanciĆ«nniteit;
  • de salarisschaal en functionele loopbaan waarop zij in voorkomend geval aanspraak kunnen maken volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overgang;
  • de reglementair toegekende vergoedingen en toelagen waarop zij aanspraak kunnen maken volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overgang.

De individuele contractuele personeelsleden moeten akkoord gaan met de overgang naar de nieuwe polder.

De provincie wordt aangewezen als provinciale overheid bevoegd om ter uitvoering van de wet 03.06.1957 betreffende de polders op te treden. De gouverneur wordt belast met het samenroepen van de algemene vergadering waarop het reglement wordt vastgesteld en het nieuwe bestuur wordt verkozen.