304490 | 09.09.2016 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 20.03.1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de n.v. Aquafin in toepassing van de art. 32septies en 32octies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-10-13

De regels met betrekking tot de uitvoering van werken door de nv Aquafin in toepassing van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging verontreiniging en de rol van de gemeenten daarin, worden gewijzigd. De wijzigingen houden een vereenvoudiging in ten aanzien van de administratieve procedure die moet gevolgd worden om een verklaring van openbaar nut te verkrijgen van de minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid.

Met het oog op de raadpleging van de provincies en gemeenten, bezorgt de nv Aquafin op zijn vroegst 14 kalenderdagen nadat de aanvraag aan de minister bezorgd is, en als hij de aanvraag niet onontvankelijk heeft verklaard, een kopie van de stukken van de aanvraag die de provincies, respectievelijk de gemeente of gemeenten aanbelangen, aan elk van de provincies en gemeenten waarin die werken gepland zijn.

De inhoudelijke en formele rol van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt geschrapt. De administratieve taken van de VMM in de aanvraagprocedure worden overgenomen door de nv Aquafin. Het advies van de VMM wordt geschrapt. Bijgevolg bezorgen de deputatie en het college van burgemeester en schepenen van respectievelijk de provincies en de gemeenten, hun advies over de in de aanvraag voorgestelde trac├ęs of de vestigingsplaatsen voor rioolwaterzuiveringsinfrastructuur aan de nv Aquafin (niet meer VMM).

In het BVR 20.03.1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de nv Aquafin in toepassing van de art. 32septies en 32octies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt voor art. 1, dat art. 1/1 wordt, een nieuw art. 1 ingevoegd. In hetzelfde besluit worden art. 3, 4, 5 en 6 gewijzigd.