299578 | 15.02.2016 KB wijz. KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, TOMMELEIN Bart
et al.

BS 2016-03-30

Dit besluit zet de richtlijn 2013/39/EU gedeeltelijk om, wat betreft de prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid. Hiertoe worden de nieuwe prioritaire stoffen toegevoegd en de milieukwaliteitsnormen (MKN) ervoor vastgelegd. De MKN voor bepaalde bestaande stoffen worden eveneens herzien en MKN voor biota worden vastgesteld voor bepaalde stoffen.

Indien er een potentieel risico voor of via het aquatische milieu door acute blootstelling is vastgesteld op basis van gemeten of geraamde concentraties of emissies en indien een milieukwaliteitsnorm voor biota of sediment wordt gebruikt, wordt de monitoring van het oppervlaktewater ook uitgevoerd en worden de MAC-milieukwaliteitsnormen toegepast zoals vastgesteld in deel A van bijlage VIII toe, voor zover zulke milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld.

Het monitoringprogramma betreft inzake de oppervlaktewateren de elementen opgesomd in dit besluit.

De art. 2, 16, 17, 18, 25 en 26 en de bijlagen IV en VI van het KB 23.06.2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand worden bijgevolg gewijzigd. In hetzelfde besluit worden de art. 4/1 en 4/2 toegevoegd. De bijlage VIII wordt vervangen.