298111 | 08.01.2016 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne, wat betreft criteria voor overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-02-03

Dit besluit brengt een aantal wijzigingen aan in VLAREM II, voor wat betreft de criteria voor de doelstellingen voor het beheer van het overstromingsrisico en voor het beheer van het tekort aan oppervlaktewater. Het gaat om de verankering van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater in titel II van het VLAREM waardoor overheden deze doelstellingen in rekening moeten nemen bij het plannen en bij het realiseren van hun beleid.

Hiertoe wordt art. 2.3.0.1 van het Vlarem II gewijzigd. Aan deel 2, hoofdstuk 2.3, afdeling 2.3.6, van hetzelfde besluit wordt een art. 2.3.6.5 toegevoegd. In hetzelfde besluit wordt tot slot een bijlage 2.3.6 'Overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen' ingevoegd.

De overstromingsrisicobeheerdoelstellingen hebben tot doel de duurzame vermindering van het overstromingsrisico in het Vlaamse Gewest met voldoende baten voor de mens, de economische bedrijvigheid, de ecologie en het cultureel erfgoed.
De oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen hebben tot doel om de kosten en de bedreigingen voor de samenleving ten gevolge van watertekorten te beperken en te streven naar een duurzame beschikbaarheid van water voor de mens, scheepvaart, watervoorziening, industrie, landbouw, ecologie, onroerend erfgoed en recreatie.