288653 | 25.09.2014 V. nr. 11 (Vl. P.): Oude brandstoftanks - Reglementering hergebruik
BOTHUYNE Robrecht
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.11.2014

Het hergebruik van een oude brandstoftank voor de opslag van hemelwater is strikt genomen niet conform de bepalingen van art. 5.17.3.20, par. 3 van titel II van het VLAREM. Er zijn geen voorbeelden bekend waarbij voormalige brandstoftanks opnieuw werden gebruikt voor een andere nuttige toepassing.

In Deel 1, Hoofdstuk 1.2, van titel II van het VLAREM is de procedure voor het verlenen van een afwijking van de sectorale milieuvoorwaarden opgenomen. Een afwijking is slechts mogelijk als wordt aangetoond dat er gelijkwaardige waarborgen zijn voor de bescherming van de mens en van het milieu. Het feit dat het reinigen van de houder en het opstellen van een attest bieden op zich geen enkele garantie op bescherming van de mens en het milieu bij hergebruik van de houder. Immers de reiniging waarvan sprake in art. 5.17.2.12 en 5.17.3.20 van titel II is in functie van een definitieve buitengebruikstelling, waarna de verwijdering van de houder conform het VLAREMA of het opvullen van de houder met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal zal gebeuren.

Een grondige reiniging in functie van hergebruik vergt andere vereisten. Een grondige reiniging in functie van hergebruik ter plaatse kan ook risico’s op schadelijke emissies voor de mensen het milieu met zich meebrengen. Ook bij deze reiniging zouden er gevaarlijke afvalstoffen ontstaan die op hun beurt reglementair afgevoerd moeten worden. Ook het coaten van de binnenwand houdt risico’s in.