287720 | 19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2014-12-30, (1e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. 2: Onderwijs:
  • Afd. 1: Basisonderwijs (zie doc. nr. 288555) (art. 2-4);
  • Afd. 2: Subsidie-enveloppes voor het verstrekken van onderwijs (zie doc. nr. 288556) (art. 5);
  • Afd. 3: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (art. 6);
   Vanaf begrotingsjaar 2015 wordt de bevoegdheid voor de verdeling van de investeringsmiddelen aan de hogescholen overgedragen van het extern verzelfstandigd agentschap AGIOn naar AHOVOS. Art. 5 van het decreet 07.05.2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' wordt gewijzigd.
  • Afd. 4: Centra voor Leerlingenbegeleiding (zie doc. nr. 288557) (art. 7-11);
  • Afd. 5: Secundair onderwijs (zie doc. nr. 288558) (art. 12-14);
  • Afd. 6: Wijzigingen aan het decreet 31.07.1990 betreffende het onderwijs-II (zie doc. nr. 288559) (art. 15-16);
  • Afd. 7: DKO (zie doc. nr. 288560) (art. 17-20);
  • Afd. 8: Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (zie doc. nr. 288561) (art. 21);
  • Afd. 9: Centra voor volwassenenonderwijs (zie doc. nr. 288562) (art. 22-24);
  • Afd. 10: Contingent detacheringen (zie doc. nr. 288563) (art. 25-28);
  • Afd. 11: Hoger Onderwijs (art. 29-44);
   In het begrotingsjaar 2015 worden de 20 % van de enveloppe van de werkingsuitkeringen en de 20 % van de enveloppe van de verschillende budgetten niet geïndexeerd. De kliks voor de verschillende variabele onderwijsdelen worden niet doorgevoerd. De art. III.5, 111.39, 111.41, III.45, III.50, III.55, III.67, III.72, III.74, III.77, III.114, III.118 en III.119 van de Codex Hoger Onderwijs worden gewijzigd, en een art. III.6/1 wordt ingevoegd. Art. 2 van het decreet 20.02.2009 betreffende een Hogere Zeevaartschool wordt gewijzigd.
  • Afd. 12: Levensbeschouwelijke inspectie (zie doc. nr. 288564) (art. 45-46);
  • Afd. 13: Nascholing (zie doc. nr. 288565) (art. 47-51);
  • Afd. 14: Expertisenetwerken (art. 52);
   Ook hier worden besparingen doorgevoerd. Art. II.116 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 15: Syndicale werkzaamheden (art. 53-54);
   In uitvoering van cao VIII Onderwijs voor de jaren 2005-2009 worden aan de representatieve vakorganisaties middelen toegekend voor de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden. In het kader van de besparingen op de Vlaamse begroting worden de voorziene werkingskosten verminderd. Art. 1 van het BVR 29.05.2009 betreffende de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden in het onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 16: Gedetacheerden vakbond Hoger Onderwijs (art. 55);
   De Vlaamse overheid kent per effectieve VTE gedetacheerde voor een vakbondsopdracht een bedrag van 3000 EUR toe voor de werkingskosten van deze gedetacheerden. In het kader van de besparingen op de Vlaamse begroting worden de voorziene werkingskosten verminderd. Art. V.253 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 17: Vormingsfonds Hoger Onderwijs (art. 56);
   Ook in dit fonds wordt bespaard. Art. III.34 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 18: Hogere Zeevaartschool (art. 57);
   Naar analogie met de werkingsuitkeringen van de universiteiten en hogescholen wordt de klik van de Hogere Zeevaartschool niet toegekend in het begrotingsjaar 2015 en wordt de werkingsuitkering verminderd. Art. 3 van het decreet 20.02.2009 betreffende de Hogere Zeevaartschool wordt gewijzigd.
  • Afd. 19: Werkingsenveloppe van de hogescholen en universiteiten (art. 58);
   De totale werkingsenveloppe voor de hogescholen en universiteiten wordt bijkomend verminderd met een bedrag van 26614642,36 EUR. Art. III.24 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 20: Aanmoedigingsfonds (art. 59);
   Het bedrag oorspronkelijk voorzien voor het Aanmoedigingsfonds opgenomen in de globale werkingsuitkering en verdeeld over de verschillende variabele onderwijsdelen en, voor de universiteiten, het variabel onderzoeksdeel. Art. III.5 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 21: SNPB (zie doc. nr. 288566) (art. 60).
 • Hfst. 3: Wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (zie doc. nr. 287721):
  • Afd. 1: Aanrekening van belastingverminderingen (art. 61-62);
  • Afd. 2: Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand (art. 63);
  • Afd. 3: Belastingvermindering voor de eigen woning (art. 64-71).
  • Hfst. 4: Schenking bouwgronden (art. 72);
   Het verlaagd tarief voor schenkingen van bouwgronden wordt verlengd tot eind 2019. Dit kadert binnen de intentie van de overheid om positieve maatregelen te nemen om meer bouwgronden te activeren. Art. 140nonies van het wetboek van 30.11.1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt gewijzigd.
  • Hfst. 5: Verdelingsrecht (zie doc. nr. 287921) (art. 73-74);
  • Hfst. 6: Fiscale regularisatie (art. 75);
   De dienst met betrekking tot de inning van de belastingen wordt vanaf 01.01.2015 overgenomen door het Vlaamse Gewest. Dat betekent dat de FOD Financiën vanaf die datum geen beslissingen meer kan nemen met betrekking tot deze belastingen voor wat de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest betreft. Gezien bij het Contactpunt regularisaties van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken bij de FOD Financiën evenwel nog dossiers hangende zijn met betrekking tot fiscale regularisaties waarin een aspect van de (Vlaamse) successie- of registratierechten verweven zit, werd met de FOD Financiën afgesproken dat zij na 31.12.2014 voor deze dossiers een voorstel van beslissing zullen doen voor wat betreft dat aspect van (Vlaamse) successie- en registratierechten.
  • Hfst. 7: Gesubsidieerde contractuelen (zie doc. nr. 287922) (art. 76);
  • Hfst. 8: Dienst met Afzonderlijk Beheer Catering en Schoonmaak (art. 77);
   De DAB Catering krijgt een nieuwe naam (DAB Catering en Schoonmaak) en de DAB Schoonmaak wordt opgeheven.
  • Hfst. 9: Vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel (art. 78);
   De Vlaamse Regering verleent een subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor de sociale hulp- en dienstverlening voor de begunstigden van de Vlaamse ministeries. Om voor de nieuw aan te sluiten agentschappen een administratieve vereenvoudiging te kunnen doorvoeren die tevens het voordeel heeft van transparantie, wordt een identieke subsidieregeling voorzien voor de ministeries en de verplicht aan te sluiten agentschappen met rechtspersoonlijkheid. Art. 7 van het decreet 02.03.2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt gewijzigd.
  • Hfst. 10: Vlaamse Milieumaatschappij (zie doc. nr. 287902) (art. 79);
  • Hfst. 11: Grindfonds (zie doc. nr. 287905) (art. 80);
  • Hfst. 12: Milieuheffingen (zie doc. nr. 287907) (art. 81-82);
  • Hfst. 13: Woonbeleid (zie doc. nr. 287914):
   • Afd. 1: Sociale huur- en koopwoningen (art. 83-91);
   • Afd. 2: Fonds voor de huisvesting (art. 92);
   • Afd. 3: Sociale leningen (art. 93).
  • Hfst. 14: Fonds CED-ECP (art. 94);
   Met de inwerkingtreding van de programmaperiode 2014-2020 werden de voormalige Europese programma’s Cultuur, MEDIA en MEDIA Mundus verenigt binnen het nieuwe Creative Europe programma. Na een overgangsjaar (2014) zullen vanaf 01.01.2015 het voormalige Cultuur Contactpunt (CCP) en de MEDIA Desk (contactpunt voor de programma’s MEDIA en MEDIA Mundus en tot dusver ondergebracht bij het VAF) worden samengebracht binnen de Creative Europe Desk (CED). De CED wordt opgericht binnen het departement Cultuur Jeugd Sport en Media. Op basis van deze aanpassing wordt de naam van het Fonds CCP-ECP veranderd in Fonds CED-ECP. De middelen die door de Europese Commissie voorheen apart aan CCP en MEDIA Desk werden betaald worden nu in één bijdrage aan de Creative Europe Desk gestort. Art. 18 van het decreet 08.07.2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 wordt gewijzigd.
  • Hfst. 15: Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 287923) (art. 95);
  • Hfst. 16: Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (zie doc. nr. 287805) (art. 96);
  • Hfst. 17: Financiering Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (zie doc. nr. 287806) (art. 97-100);
  • Hfst. 18: Vlaams Provinciefonds (zie doc. nr. 287845) (art. 101-102);
  • Hfst. 19: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (zie doc. nr. 287846):
   • Afd. 1: Index (art. 103);
   • Afd. 2: Schenking meubilair Agentschap Jongerenwelzijn (art. 104);
   • Afd. 3: Geestelijke gezondheidszorg (art. 105-106).
  • Hfst. 20: Dierenwelzijnsfonds (art. 107);
   Eeen dierenwelzijnsfonds wordt opgericht omdat bijkomende middelen vereist zijn om de bevoegde diensten in staat te stellen een degelijke dienstverlening te verzekeren.
  • Hfst. 21: Slotbepalingen (art. 108).

 

 link