280418 | 16.05.2014 BVR betr. de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013 [ Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014]
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert
et al.

BS 2014-10-27

Dit besluit voert het Onroerenderfgoeddecreet uit. Het stelt onder andere vast hoe een gemeente kan worden erkend als 'onroerend erfgoedgemeente' en hoe een groep van gemeenten behalve erkenning ook subsidies voor een 'intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst' kunnen krijgen. Daarnaast wordt er onder meer ingegaan op voorwaarden over erfgoeddepots, inventarissen, onderhouds- en beschermingsvoorschriften, premies en subsidies.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. - Inleidende bepaling;
 • Hfst. 2. - Definities;
 • Hfst. 3. - Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid:
  • Afd. 1. - Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed;
  • Afd. 2. - Erkenning als onroerenderfgoedgemeente;
  • Afd. 3. - Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst;
  • Afd. 4. - Erkenning als onroerenderfgoeddepot;
  • Afd. 5. - Aanduiding als erkende archeoloog;
  • Afd. 6. - Aanduiding als erkende metaaldetectorist;
  • Afd. 7. - Kwaliteitslabel onroerenderfgoedondernemers.
 • Hfst. 4. - Inventarissen:
  • Afd. 1. - Criteria voor opname in de vastgestelde inventarissen;
  • Afd. 2. - Zorgplicht.
 • Hfst. 5. - Archeologie:
  • Afd. 1: Algemene voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van beschermde goederen;
  • Afd. 2: Toelatingsplichten;
  • Afd. 3: De toelatingsprocedure voor handelingen aan of in beschermde goederen;
  • Afd. 4: De meldingsprocedure voor schadegevallen en noodmaatregelen;
  • Afd. 5: Register van toelatingen en adviezen;
  • Afd. 6: Herkenningsteken;
  • Afd. 7: Erfgoedlandschappen.
 • Hfst. 6. - Beschermingen en erfgoedlandschappen:
  • Afd. 1. - Algemene voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van beschermde goederen;
  • Afd. 2. - Toelatingsplichten;
  • Afd. 3. - De toelatingsprocedure voor handelingen aan of in beschermde goederen;
  • Afd. 4. - De meldingsprocedure voor schadegevallen en noodmaatregelen;
  • Afd. 5. - Register van toelatingen en adviezen;
  • Afd. 6. - Herkenningsteken;
  • Afd. 7. - Erfgoedlandschappen.
 • Hfst. 7. - Onroerenderfgoedrichtplannen;
 • Hfst. 8. - Beheer van onroerend erfgoed:
  • Afd. 1. - Beheersplannen;
  • Afd. 2. - Beheerscommissies.
 • Hfst. 9. - Prijzen:
  • Afd. 1. - Onroerenderfgoedprijs;
  • Afd. 2. - Europese Landschapsprijs.
 • Hfst. 10. - Subsidies:
  • Afd. 1. - Subsidies in het kader van samenwerkingsovereenkomsten;
  • Afd. 2. - Subsidies in het kader van beheersovereenkomsten;
  • Afd. 3. - Projectsubsidies.
 • Hfst. 11. - Premies:
  • Afd. 1. - Onroerende goederen waarvoor geen premies worden toegekend;
  • Afd. 2. - Erfgoedpremie;
  • Afd. 3. - Onderzoekspremie;
  • Afd. 4. - Meerjarenpremieovereenkomsten voor grote of langdurige werkzaamheden aan of in beschermde goederen of erfgoedlandschappen;
  • Afd. 5. - Kwaliteit;
  • Afd. 6. - Terugbetaling van premies.
 • Hfst. 12. - Handhaving;
 • Hfst. 13. - Wijzigings-, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen:
  • Afd. 1. - Wijzigingsbepalingen;
  • Afd. 2. - Opheffingsbepalingen;
  • Afd. 3. - Overgangsbepalingen;
  • Afd. 4. - Inwerkingtreding.

Wijzigingsbepalingen:

 • Onderafdeling 1. - Wijziging van het BVR 14.12.1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen (punt 7 van de bijlage);
 • Onderafdeling 2. - Wijziging van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (art. 1);
 • Onderafdeling 3. - Wijzigingen van het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg (art. 1);
 • Onderafdeling 4. - Wijzigingen van het BVR 20.04.1994 tot uitvoering van het decreet 30.06.193 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (art. 1, 2, 3 (opgeheven), 4 (opgeheven), 5, 6-10 (opgeheven), 14, 15 en 16);
 • Onderafdeling 5. - Wijziging van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (art. 5.2.1.4);
 • Onderafdeling 6. - Wijziging van het BVR 01.07.1997 tot uitvoering van het decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (art. 3 en 6);
 • Onderafdeling 7. - Wijzigingen van het BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (art. 7);
 • Onderafdeling 8. - Wijziging van het BVR 05.05.2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging (art. 3);
 • Onderafdeling 9. - Wijziging van het BVR 16.02.2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing (art. 14);
 • Onderafdeling 10. - Wijzigingen van het BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (art. 2);
 • Onderafdeling 11. - Wijziging van het BVR 27.06.2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen meewerken in erkende bosgroepen (punt 2°, e), van bijlage II);
 • Onderafdeling 12. - Wijzigingen van het BVR 27.06.2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies (art. 1, 10, 25 en punt 6 van bijlage III);
 • Onderafdeling 13. - Wijzigingen van het BVR 21.11.2003, houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid (art. 10);
 • Onderafdeling 14. - Wijziging van het BVR 28.11.2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (art. 1, 3, 9 en 9/1);
 • Onderafdeling 15. - Wijziging van het BVR 14.05.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (art. 4, 8, 12, 17 en 20);
 • Onderafdeling 16. - Wijziging van het BVR 28.05.2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (art. 1);
 • Onderafdeling 17. - Wijziging van het BVR 10.12.2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (art. 3 en 7);
 • Onderafdeling 18. - Wijziging van het BVR 10.11.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO (punt 2 van bijlage I);
 • Onderafdeling 19. - Wijziging van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (art. 34);
 • Onderafdeling 20. - Wijziging van het BVR 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten (punt 9° van de bijlage);
 • Onderafdeling 21. - Wijzigingen van het BVR 12.10.2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's (art. 10 en 11);
 • Onderafdeling 22. - Wijzigingen van het BVR 14.11.2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening (EG) nr. - 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (art. 2);
 • Onderafdeling 23. - Wijzigingen van het BVR 05.12.2008, betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten (art. 1);
 • Onderafdeling 24. - Wijzigingen van het BVR 05.06.2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (art. 3 en 6);
 • Onderafdeling 25. - Wijzigingen van het BVR 05.06.2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen (art. 2);
 • Onderafdeling 26. - Wijzigingen aan het BVR 29.05.2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning (art. 6);
 • Onderafdeling 27. - Wijziging van het BVR 10.07.2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het BVR 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (art. 1.1.1 en 9.1.23);
 • Onderafdeling 28. - Wijzigingen aan het BVR 16.07.2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 115 (art. 8).

De volgende regelingen worden opgeheven:

 1. het MB 07.12.1976 tot inrichting van het register van monumenten en stads- en dorpsgezichten (zie doc. nr. 27788);
 2. het BVR 18.12.1991 houdende vaststelling van de procedures inzake de subsidiëring van werken aan beschermde monumenten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen worden uitgevoerd (zie doc. nr. 31522);
 3. het BVR 08.07.1992 tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning en uitbetaling van de subsidies voor werken aan beschermde monumenten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen worden uitgevoerd (zie doc. nr. 40627);
 4. het BVR 17.11.1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (zie doc. nr. 65371);
 5. het BVR 12.10.1994 tot het instellen van een onderhoudspremie voor gerangschikte landschappen (zie doc. nr. 83198);
 6. het BVR 26.04.1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen (zie doc. nr. 89625);
 7. het BVR 03.06.1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen (zie doc. nr. 120166);
 8. het BVR 14.12.2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten (zie doc. nr. 174119);
 9. het BVR 28.06.2002 houdende de organisatie van de Vlaamse Monumentenprijs (zie doc. nr. 178286);
 10. het BVR 04.04.2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen (zie doc. nr. 186073);
 11. het BVR 04.04.2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen (zie doc. nr. 186072);
 12. het BVR 05.03.2004 betreffende de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest (zie doc. nr. 193814);
 13. het BVR 14.07.2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten (zie doc. nr. 198900);
 14. het BVR 09.05.2008 tot bepaling van nadere regels voor de zorgplicht betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen (zie doc. nr. 229023).

nvdr: Het BVR 05.06.2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen werd op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).

nvdr: Het BVR 28.05.2004 betreffende de dossiersamenstelling voor de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluitt (zie doc. nr. 284014).

nvdr: Het BVR 29.05.2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning werd op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).

nvdr: Het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg werd op 24.07.2016 opgeheven door het BVR 27.05.2016 houdende opheffing van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en de regeling inzake adviesinstanties bij gemeentelijke plannen van aanleg (zie doc. nr. 302624).

nvdr: Het BVR 10.11.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO werd op 17.09.2016 opgeheven door het BVR 15.07.2016 tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en in het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen (zie doc. nr. 303655).

nvdr: het BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) is op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).

nvdr: Het BVR 05.05.2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging is op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).

 

 link