27710 | 21.02.1972 KB wijz. KB 05.08.1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen
Min. van Landbouw en Middenstand, TINDEMANS Leo

B.S., 04.03.1972, V.142, (46), 2630

Dit KB wijzigt art. 8 van het KB van 05.08.1970. De gronden die aan een open waterloop palen en als weiland worden gebruikt, moeten zodanig afgerasterd zijn dat het vee binnen het weiland wordt gehouden. Bij KB kan het grondgebied van een gemeente geheel onttrokken zijn aan de toepassing van dit artikel, op gemotiveerd voorstel van de gemeenteraad, voor 01.08.1972. nvdr: de KB's van 29.05.1973 en 24.01.1974 geven de lijst van de gemeenten waarvoor dit KB niet geldt.