276004 | 12.08.2013 Richtlijn 2013/39/EG wijz. Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 24.08.2013, L226/1-11+bijlagen 12-17

Chemische verontreiniging van het oppervlaktewater vormt een bedreiging voor het aquatische milieu. De oorzaken van de verontreiniging moeten in kaart worden gebracht en de emissies van verontreinigende stoffen moeten bij de bron worden aangepakt op de meest doeltreffende manier. Hiertoe wordt de lijst met prioritaire stoffen gewijzigd door nieuwe stoffen te selecteren, milieukwaliteitsnormen (MKN) vast te leggen voor die nieuw geselecteerde stoffen, de MKN voor bepaalde bestaande stoffen te herzien en MKN voor biota vast te stellen voor bepaalde bestaande en nieuw geselecteerde prioritaire stoffen.