274902 | x / y
Gent, 6 december 2011

De bewerkingsprocessen van het schroot zijn relevant ten aanzien van de vervuilingsgraad van het bedrijf. Het bewerken maakt kleine partikels los die met het regenwater afgevoerd worden. De bedrijfsactiviteiten sluiten aan bij de bedrijven in de sector 'metaalindustrie'. Nu de activiteiten duidelijk onder deze sector vallen, is er geen aanleiding om voor een gunstiger belastingregime te kiezen, door een andere sector toe te passen.

Voor het heffen van een belasting moet voldoende grondslag terug te vinden zijn in de wet. Het principe dat de belasting zich moet enten op de werkelijkheid (hier de werkelijke vervuiling) kan, zelfs in een forfaitair systeem niet zover strekken dat een belastingregime wordt toegepast zonder dat daarvoor voldoende steun te vinden is in de wettekst.

De forfaitaire methode bepaalt de vervuiling op basis van coëfficiënten die door de technische diensten zijn vastgesteld als eigen voor de verschillende sectoren waarin bedrijven worden ingedeeld. Zoals blijkt uit bijlage I bij de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zijn er meerdere sectoren die met 'metaal' verband houden.

Om uit te maken of een bedrijf onder een welbepaalde, specifieke sector valt, moeten zo objectief mogelijke aanknopingspunten voorhanden zijn om de activiteiten van het bedrijf in verband te brengen met de sector. Daartoe is in het bijzonder de omschrijving van de sectoren dienstig. Daarnaast kan ook de vergelijking van de coëfficiënten van de in overweging te nemen sectoren in aanmerking komen.

Voor het hof is het duidelijk dat het betrokken bedrijf op de betreffende site meer doet dan alleen sorteren en stapelen van oude metalen. Het sorteren gebeurt in eerste instantie om zoveel mogelijk zuivere metaalsoorten bijeen te kunnen brengen, maar het finaal doel is, zowel voor zuiver metaalschroot als voor gemengd metaalschroot, om verkoopbare grondstoffen te kunnen afleveren die opnieuw in de industrie of nijverheid kunnen worden gebruikt. Om die verkoopbare producten te maken, moet het bedrijf het schroot onmiskenbaar 'bewerken' (knippen, in repen snijden (= 'shredderen'), vermalen en persen).