273348 | 15.03.2013 BVR houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-04-18

Dit besluit bepaalt regels voor duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.

Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

Met uitzondering van land- en tuinbouwactiviteiten zijn hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit besluit van toepassing op de volgende terreinen die beheerd worden in het kader van een openbare dienst of in het kader van een commerciële activiteit:

 • alle terreinen, inclusief de bermen, op minder dan zes meter van het talud van het oppervlaktewater;
 • alle bermen langs wegen en spoorwegen;
 • alle wegranden, trottoirs en andere verharde terreinen die deel uitmaken van de openbare weg of die erbij horen, zoals parkeerterreinen en pleinen;
 • alle verharde terreinen die 200 m2 of groter zijn;
 • alle terreinen die toegankelijk zijn voor het brede publiek of voor kwetsbare groepen;
 • alle andere terreinen dan de bovenvermelde terreinen, die gebruikt worden voor een openbare dienst of die horen bij een gebouw dat gebruikt wordt voor een openbare dienst.

Tot en met 31.12.2014 geldt:

 • een verbod op het gebruik van pesticiden op alle bermen langs wegen en spoorwegen;
 • het decreet 21.12.2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest dat van toepassing is op alle bovenvermelde terreinen, die gebruikt worden voor een openbare dienst;
 • een minimumgebruik van pesticiden op alle terreinen die geen eigendom zijn van een overheid of niet in beheer zijn voor een openbare dienst.

Vanaf 01.01.2015 geldt:

 • een verbod op het gebruik van pesticiden:
  • op alle terreinen, inclusief de bermen, op minder dan zes meter van het talud van het oppervlaktewater, alle bermen langs wegen en spoorwegen, alle wegranden, trottoirs en andere verharde terreinen die deel uitmaken van de openbare weg of die erbij horen, zoals parkeerterreinen en pleinen en alle terreinen bij kinderopvang, scholen en instellingen voor kleuter-, basisonderwijs en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding;
  • op alle terreinen die gebruikt worden voor een openbare dienst of die horen bij een gebouw dat gebruikt wordt voor een openbare dienst.
 • een minimumgebruik van pesticiden op alle verharde terreinen die 200 m2 of groter zijn, alle parken, plantsoenen, tuinen, pleinen en begraafplaatsen, portdomeinen, recreatiedomeinen, dieren- en pretparken, speelplaatsen, speelterreinen, sportterreinen, schoolterreinen en terreinen van zorgverstrekkende instellingen voor zover het geen terreinen betreft die gebruikt worden voor een openbare dienst of die horen bij een gebouw dat gebruikt wordt voor een openbare dienst.

Afwijkingen van het verbod kunnen worden aangevraagd. De Vlaamse Milieumaatschappij stelt jaarlijks, op aanvraag en na raadpleging van de stakeholders in januari een lijst op met daarin waar, door wie en onder welke omstandigheden bepaalde pesticiden gebruikt mogen worden. Deze lijst wordt bekrachtigd door de minister. De lijst wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en alle diensten en agentschappen die er van afhangen, de provinciale overheden, de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en de polders en wateringen rapporteren jaarlijks vóór 1 april van het daaropvolgende jaar de volgende gegevens over de gebruikte pesticiden aan de Vlaamse Milieumaatschappij: de omschrijving van de plaats van het gebruik, de productnaam, het erkenningsnummer of toelatingsnummer, de hoeveelheid en het nummer van de afwijking die ze ontvangen hebben van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Vlaamse Milieumaatschappij kan de inhoud en de wijze waarop gerapporteerd wordt, verder regelen.

De bijlage van dit besluit vermeldy de gegevens en maatregelen dat het Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik moet bevatten.

De volgende besluiten worden gewijzigd:

 • BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (wijzigingen van art. 1, 21, 25 en 34);
 • BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (wijzigingen van de bijlage I);
 • BVR 27.06.1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen (opheffing van art. 2).
Het BVR 19.12.2008 houdende nadere regels inzake de reductieprogramma's ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest wordt opgeheven (zie doc. nr. 234734).

 

 link