267893 | 12.07.2012 BBHR tot goedkeuring van het waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles

BS 2012-09-05, (1e uitg.)

Het Waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bijgevoegd bij dit besluit. Dit Plan vormt een beleidsdocument waarin acties van algemene aard zijn opgenomen en heeft tot doel de bevoegde overheden te sturen bij het prioriteren en de opbouw van hun acties.

Bijlagen:

  • Algemene beschrijving van de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict;
  • Milieueffectenrapport van het maatregelenprogramma dat het WBP begeleidt;
  • Register van de beschermde gebieden aangenomen overeenkomstig art. 32 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;
  • Monitoringsprogramma's van de watertoestand: kaarten van de monitoringsnetwerken en presentatie in kaartvorm van de resultaten van de monitoringsprogramma's;
  • Lijst van de overeenkomstig art. 11, 12 en 13 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid vastgestelde milieudoelstellingen met inbegrip van de in overeenstemming met art. 61 besloten afwijkingen met het oog op het gefaseerd bereiken van deze milieudoelstellingen;
  • Economische analyse van het watergebruik zoals voorgeschreven in art. 31, par. 1, 3°, 38 en 39 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;
  • Maatregelenprogramma van het Waterbeheersplan;
  • Samenvatting van de maatregelen inzake voorlichting en raadpleging van het publiek en de resultaten daarvan;
  • Niet-technische samenvatting van het Waterbeheerplan (WBP) voor het gedeelte van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde dat gelegen is op het Brusselse grondgebied en zijn maatregelenprogramma.

 

 link