263063 | 22.12.2011 BBHR tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2012-02-06, (1e uitg.)

In dit besluit worden technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand vastgesteld in toepassing van art. 37 van de ordonnantie 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid.

Dit besluit legt de minimale prestatiekenmerken vast voor de analysemethoden die bij de monitoring van de watertoestand, sediment en biota worden gebruikt, alsmede voorschriften voor het aantonen van de kwaliteit van analyseresultaten.

De inhoudstafel verdeelt zich als volgt:

  • Hfst. 1: Inleidende bepaling;
  • Hfst. 2: Onderwerp en definities;
  • Hfst. 3: Analysemethoden en kwaliteitsbeheersing van deze methoden;
  • Hfst. 4: Minimale prestatiekenmerken voor analysemethoden en berekening van gemiddelde waarden;
  • Hfst. 5: Slotbepaling.