260790 | 23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 - Oppervlaktewateren - Oppervlaktewaterheffing - (art. 52)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2011-12-30, (4e uitg.)

In art. 35ter, par. 4, van de oppervlaktewaterenwet is geregeld hoe het statuut van nullozer kan worden bekomen. Dit artikel werd gewijzigd door het programmadecreet van 2009, maar bij de opmaak van deze nieuwe regeling kon nog geen rekening worden gehouden met het pas later goedgekeurde VLAREL. De huidige wijziging van art. 128 van het voornoemde programmadecreet schrapt de afgeschafte erkenning en legt thans een erkenning op als MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater.

In art. 128 van het decreet 18.12.2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt de eerste zin van punt 2° vervangen door wat volgt:
'Elke heffingsplichtige welke van bovenstaande regeling gebruik wenst te maken, moet daartoe bij de aangifte bedoeld in art. 35octies, par. 1, een dossier voegen dat opgesteld is door een MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater, erkend volgens het BVR 19.11.2010 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.'