259298 | n.v. Compagnie het Zoute / Vlaamse Gewest
R.v.St., 4 november 2010, 7e K., nr. 208667

De beslissing tot definitieve vaststelling van afbakeningsplannen moet formeel gemotiveerd zijn. Het algemeen advies van de Mina-raad was echter in deze zaak niet duidelijk en pertinent met betrekking tot de opgeworpen bezwaren.

Op 18.07.2003 stelt de Vlaamse regering het afbakeningsplan voor 'de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van de Fonteintjes en Oudemaarspolder, de Baai van Heist, Sashul, Vuurtorenweide en Kleiputten van Heist, de Zwinstreek, de Gebieden van de overgang van polders naar zandstreek langs het kanaal Brugge-Oostende, de Uitkerkse polder, de Polders Boudewijnkanaal, de Damse polders en het Krekengebied van Lapscheure en Hoeke' definitief vast.

Hoewel art. 21, par. 9, van het natuurbehouddecreet niet voorschrijft dat de beslissing tot definitieve vaststelling van de afbakeningsplannen formeel gemotiveerd moet zijn, impliceert het bestaan van een openbaar onderzoek met een bezwaarprocedure per definitie dat de ingediende bezwaren beoordeeld en geƫvalueerd moeten worden, zoniet zou de bedoeling van de decreetgever volledig uitgehold worden. Vandaar dat art. 21, par. 8, van het natuurbehouddecreet voorschrijft dat de Mina-raad over de ingediende bezwaren een gemotiveerd advies uitbrengt.

De Raad van State moet dus nagaan of uit de bestreden beslissing en/of het advies van de Mina-raad een voldoende duidelijk antwoord op de bezwaren van de verzoekende partij afgeleid kan worden.

Het gebiedsspecifiek advies van de Mina-raad bevat in ieder geval geen duidelijk antwoord op de door de verzoekende partij ingediende bezwaren, die voldoende concreet en gedetailleerd waren. Het decretaal vereiste gemotiveerd advies over de door de verzoekende partij geformuleerde bezwaren is niet precies en duidelijk als het slechts kan worden begrepen door het samenbrengen, in een procedure voor de Raad van State, van wat omtrent de ingediende bezwaren specifiek wordt gezegd en de algemene beschouwingen.