258117 | VAN DEN HAUWE Dirk en de watering de burggravenstroom / Deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen
R.v.St., 16 december 2010, 12e K., nr. 209781

De Raad van State vernietigt de beslissing van de deputatie waarbij de salarisschaalregeling van de ontvanger-griffier zoals vastgesteld in de algemene vergadering, niet wordt goedgekeurd. De enige motieven in de bestreden beslissing betreffen het niet-aangepast zijn van de wedderegeling aan de belangrijkheid van het ambt zoals die blijkt uit de wettelijke bepalingen, en de afwijking van het referentiekader dat via de sectorale akkoorden voor de plaatselijke besturen is vastgesteld. Deze motieven kunnen de bestreden beslissing evenwel niet dragen.

Of persoonsgebonden overwegingen ├╝berhaupt een deugdelijke verantwoording kunnen opleveren om de goedkeuring te weigeren van wat zich aandient als de abstracte rechtsregel waarmee de watering in het algemeen voorziet in de salarisschaalregeling voor de ontvanger-griffier, mag hier buiten beschouwing blijven.

De overwegingen kunnen hoe dan ook niet worden geacht (mee) aan de aangevochten niet-goedkeuring ten grondslag te liggen. Ofschoon die overwegingen ook al in de voorbereidende nota doorklinken, blijkt niets ervan hernomen in de verplichte formele motivering van het bestreden besluit waarmee de deputatie de haar door de watering voorgelegde salarisschaalregeling niet goedkeurt.