251277 | 28.10.2010 Ordonnantie wijz. de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en tot wijziging van de ordonnantie van 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2010-11-18

Deze ordonnantie beoogt de omzetting van Richtlijn 1998/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water en van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

De ordonnantie is als volgt opgebouwd:

 • Hfst. I. - Inleidende bepaling;
 • Hfst. II. - Wijzigingen van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid:
  • art. 5, 6, 40, par. 2, 44, par. 2, 61, 2°, 65, par. 1 worden gewijzigd;
  • in afdeling III van hoofdstuk IV van dezelfde ordonnantie, wordt een art. 36/1 ingevoegd;
  • in hoofdstuk IV van dezelfde ordonnantie wordt het opschrift van afdeling III vervangen.
 • Hfst. III. - Wijziging van de ordonnantie 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu:
  • art. 33 wordt gewijzigd.
 • Hfst. IV. - Opheffing van de wet 14.08.1993 betreffende de bescherming van drinkwater:
  • de wet 14.08.1933 betreffende de bescherming van drinkwater wordt opgeheven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.