250401 | DE GROEF Hendrik en DOX Godelieve / Gemeente Sint-Katelijne-Waver en Vlaamse Gewest
R.v.St., 28 juni 2010, 10e K., nr. 205889

Een beslissing waarbij een vergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.

Het bestreden besluit (houdende de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning) bevat wat betreft de watertoets een formele motivering waarin wordt verwezen naar het advies van 03.03.2006 van de provinciale dienst Waterbeleid. In dat advies wordt aangenomen dat het perceel niet gelegen is in een 'risicozone volgens de kaarten 'Risicozones overstromingen' van het Vlaamse Gewest'.

De omwonenden tonen niet aan dat de overweging in het kader van de watertoets dat 'het voorliggende project een beperkte oppervlakte' heeft en 'in alle redelijkheid geen schadelijk effect op de waterhuishouding' zal veroorzaken, onjuist of kennelijk onredelijk zou zijn.

Uit de aangehaalde overwegingen in het bestreden besluit blijkt dat de omwonenden bezwaarlijk kunnen volhouden dat hun bezwaren niet werden onderzocht en beoordeeld door de gemeente. Daaruit blijkt ook dat de gemeente op een uitvoerige en afdoende wijze heeft verantwoord waarom de aanvraag spijts de bezwaren van de omwonenden de goede ruimtelijke ordening niet schaadt.