250254 | 24.09.2010 BBHR over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2010-10-05

Dit besluit zet de richtlijn 2007/60/EG om en beoogt een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te stellen, om de negatieve gevolgen die overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid met zich brengen, te beperken.

Het besluit is als volgt opgesteld:

 • Hfst. I - Inleidende bepalingen:
  • Algemene bepaling;
  • Doel;
  • Toepassingsgebied.
 • Hfst II - Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling;
 • Hfst. III - Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten;
 • Hfst. IV - Overstromingsrisicobeheerplan;
 • Hfst. V - Co√∂rdinatie met de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;
 • Hfst. VI - Voorlichting en raadpleging van het publiek;
 • Hfst. VII - Overgangsmaatregelen en toetsingen.
Een bijlage is bij het besluit gevoegd, die opgedeeld is als volgt:
 • A. Overstromingsrisicobeheersplan;
 • B. Onderdelen van de daaropvolgende bijstelling van het overstromings-risicobeheersplan.