249444 | 16.07.2010 Dec. wijz. dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-08-19

Dit decreet regelt de omzetting van de richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico, die een kader vaststelt voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's om zo de mogelijke negatieve gevolgen voor de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. Het decreet betreffende het integraal waterbeleid wordt bijgevolg gewijzigd.

Het decreet voegt een aantal definities toe in art. 3, par. 2, van het decreet Integraal Waterbeleid (DIWB), die noodzakelijk zijn voor de omzetting van de Overstromingsrichtlijn. Het gaat over de volgende begrippen: 'afgebakend overstromingsgebied', 'overstroming', 'overstromingsrisico' en 'overstromingsrisicobeheerdoelstellingen'. Daarnaast worden ook een aantal bestaande definities uit het DIWB aangepast, te weten:'schadelijk effect', 'kwantitatieve toestand van het grondwater', 'goede kwantitatieve toestand van het grondwater', 'beschikbare grondwatervoorraad' en 'goede kwantitatieve toestand van het oppervlaktewater'.

Het decreet brengt overigens een aantal wijzigingen aan in art. 5 van het DIWB, dat het doel van het DIWB vaststelt. De huidige doelstelling van het DIWB was onder meer te beperkt, gelet op de ruimere doelstelling in de Overstromingsrichtlijn.

Het decreet voegt het 'solidariteitsbeginsel' toe in art. 6 van het DIWB dat de beginselen vastlegt. Dit houdt onder meer in dat geen maatregelen worden genomen die door hun omvang en gevolgen leiden tot een aanzienlijke toename van het overstromingsrisico in stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen andere gebieden in hetzelfde stroomgebied, bekken of deelbekken, tenzij deze maatregelen gecoördineerd werden en door de betrokken lidstaten, gewesten of andere beheerders een overeengekomen oplossing bereikt werd.

Het decreet voegt in art. 34, par. 1, van het DIWB toe dat de verstromingsrisicobeheerbepalingen slechts vanaf 22.12.2015 worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen, dit betekent dus bij de opmaak van de tweede reeks stroomgebiedbeheerplannen. De mogelijkheid wordt ook toegevoegd, om overstromingsrisicobeheerplannen die vóór 22.12.2010 werden voltooid te kunnen gebruiken mits de inhoud van deze plannen gelijkwaardig is aan de betreffende punten van bijlage I en mits de maatregelen de bedoeling hebben de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen te verwezenlijken.

Een nieuw art. 50bis wordt ingevoegd in het DIWB. Deze nieuwe bepaling stelt dat de Vlaamse Regering nadere regels kan vaststellen voor het afbakenen van overstromingsgebieden buiten de stroomgebied-, bekken- en deelbekkenbeheerplannen om, met inbegrip van een afbakeningsprocedure.

Art. 51, par. 2, wordt gewijzgd en stelt voortaan dat de milieudoelstellingen die uiterlijk tegen 22.12.2021 moeten worden bereikt betrekking hebben op minstens een goede kwantitatieve toestand voor oppervlaktewater.

In een nieuwe par. 5 van hetzelfde artikel worden ook de elementen opgenomen waarmee, in uitvoering van de Overstromingsrichtlijn, rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen.

In art. 60 zijn de analyses en beoordelingen opgenomen die in uitvoering van de kaderrichtlijn Water moeten worden opgemaakt. Dit artikel wordt aangevuld en voorziet ook voortaan de regeling van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling. Ze bevat ook nu bepalingen over de verplichtingen over de opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen. Ten laatste wordt de mogelijkheid gelaten om reeds opgestelde overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten die vóór 22.10.2010 werden voltooid, te gebruiken indien met die kaarten het informatieniveau wordt geboden dat in overeenstemming is met de voormelde vereisten.

Voor de duidelijkheid wordt in art. 66, par. 1, voor de maatregelen inzake verstromingsrisicobeheer, verwezen naar de desbetreffende punten van bijlage II van het DIWB. De Overstromingsrichtlijn (bijlage A. I. 4) verplicht om een samenvatting van de maatregelen op te nemen in het plan.

Wijzigingen worden ook aangebracht in bijlage I en II van het DIWB waarin de inhoud van de Stroomgebiedbeheerplannen en de inhoud van de maatregelenprogramma's respectievelijk zijn opgenomen. Ten laatste brengt het decreet wijzigingen aan in bijlage III van het DIWB, dat de inhoud van de bekkenbeheerplannen bevat.

Art. 22, 36, 42, par. 1, 46, par. 1, 51, par. 1, 52, lid 1, 54, lid 1, 56, par. 1, par. 2 en par. 3, 61, van hetzelfde decreet worden eveneens aangepast.