248848 | 21.05.2010 BVR wijz. het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-07-09

In het kader van het integraal waterbeleid werden de milieudoelstellingen vastgelegd voor oppervlakte- en grondwater die uiterlijk tegen 22.12.2015 moeten worden bereikt, en werd een voorstel gedaan voor milieukwaliteitsnormen voor waterbodems. Voor het vaststellen van die normen worden Vlarem I en Vlarem II aangepast.

Bijlagen 1, 2C en 4 van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) worden gewijzigd.

Art. 38 van titel I van hetzelfde besluit wordt aangevuld (nieuwe overvangsbepaling).

De volgende bepalingen van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne worden gewijzigd (VLAREM II):

  • Art. 1.1.2: de definitie van de begrippen 'ecologische kwaliteitscoëfficiënt (EKC)', 'grondwaterkwaliteitsnorm', 'achtergrondniveau', 'drempelwaarde' wordt toegevoegd;
  • Afdeling 2.3.1: deze afdeleing wordt vervangen door een nieuwe afdeling:' Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren en beleidstaken ter zake'
  • Afdeling 2.3.1bis: een nieuwe afdeling 'Milieukwaliteitsnormen voor waterbodems' wordt ingevoegd;
  • Art. 2.3.6.1, par. 4: berekening van de in de milieuvergunning op te leggen bijzondere lozingsvoorwaarden (concentraties en/of vrachten);
  • Art. 2.4.1.1: gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand;
Art. 4.2.2.1, 4.2.3.1, 4.2.7.1.1, par. 1, 6°, 5bis.15.5.4.3.3 en 5bis.19.8.4.5.3 worden eveneens gewijzigd.

Bijlagen 2.3.1. en 2.4.1 van dit besluit worden respectievelijk vervangen door de bijlagen 2 'Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater' en 4 'Milieukwaliteits- en milieukwantiteisnormen voor grondwater' die bij dit besluit zijn gevoegd. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 2.3.1bis/1 toegevoegd die als bijlage 3 'Milieukwaliteitsnormen voor waterbodem' bij dit besluit is gevoegd.

nvdr: BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) is op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).