246250 | 05.03.2010 BVR wijz. BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-04-08

Dit besluit legt het grijswaterbesluit eenduidiger en transparanter uit. Bovendien komen de leveranciers van de doelgroep land- en tuinbouw voortaan in aanmerking voor een gewestbijdrage.

Enkel werken die gekoppeld zijn aan een rechtstreekse afbouw van de vergunning van grondwaterwinningen uit kwetsbare watervoerende lagen, waarbij de afbouw minstens het equivalent van de afname van grijswater bedraagt, komen in aanmerking voor betoelaging;

Het goedgekeurde investeringsprogramma vermeldt de rangschikking van de projecten naar prioriteit volgens de criteria, vermeld in het grijswaterbesluit, en de raming van de gewestbijdrage met vermelding van het subsidiepercentage en de verdeling van de gewestbijdrage per project over de bevoegde entiteiten in kwestie. Daarbij geldt dat de helft van de gewestbijdrage per project ten laste is van de leefmilieubegroting. De andere helft is ten laste van de begroting van het Agentschap Ondernemen en het Departement Landbouw en Visserij op basis van een correcte verdeling van de kosten, evenredig met de kosten die noodzakelijk zijn voor de levering van grijswater aan de industriƫle bedrijven enerzijds en aan de land- en tuinbouwbedrijven anderzijds.

De bevoegde entiteiten leggen een voorstel van investeringsprogramma ter goedkeuring voor aan de ministers, uiterlijk op 01.07.2010 voor het jaar 2010 en uiterlijk op 01.03.2011 voor het jaar 2011. De begunstigde initiatiefnemer wordt op de hoogte gebracht van het goedgekeurde programma, uiterlijk op 15.07.2010 voor het jaar 2010 en uiterlijk op 15.03.2011 voor het jaar 2011.

Art. 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen worden gewijzigd.