234917 | 11.12.2008 Mond. V. (Vl. P.): De wateroverlast rond natuurgebieden
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
MATTHIJS Erik

V. en A., Vl.P., (Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattenlandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed), 11.12.2009,2008-2009, C83 - LEE10

Een aangepast ruimingsbeheer komt in de meeste gevallen de globale waterbeheersing ten goede, omdat hierdoor de wateroverlast, en dus ook de schade, in stroomafwaarts gelegen gebieden kan worden verminderd.

Het waterbeheer in natuurgebieden zit in verschillende regelgevende teksten verwerkt. Het gaat hier onder meer om het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, het BVR 21.11.2003, ook wel het Maatregelenbesluit genoemd, de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, de kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeheer, dat voor de uitvoering van die kaderrichtlijn zorgt.

In opdracht van de Vlaamse overheid werd onderzoek gedaan naar natuurvriendelijke ruimingstechnieken.

De inrichting van natuurgebieden geschiedt momenteel vooral via natuurinrichtingsprojecten. Daarbij wordt het principe gehanteerd dat er geen effecten mogen optreden buiten de perimeter van het projectgebied. Voor de percelen binnen de perimeter worden altijd de nodige afspraken gemaakt met de eigenaars/gebruikers en wordt - indien van toepassing - in vergoedingen voorzien. In principe is er zelfs een opkoopplicht ten laste van de overheid als het duidelijk is dat er een beslissende impact is op de betrokken bedrijfsvoering.