232780 | BVR houdende vaststelling van de nadere regels betr. de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2009
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2009-02-26, (2e uitg.)

Dit besluit legt de nadere regels vast voor de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds (opgericht om de investeringen van het Vlaamse Gewest inzake waterbeheersing en de waterbeheersingswerken door de gemeenten bijkomend te ondersteunen). De minister doet uiterlijk op 01.01.2009 een oproep tot het indienen van aanvragen tot subsidiëring voor de projecten betreffende de kleinschalige investeringswerken. Het bestuur (met name, de gemeenten, gemeentebedrijven en de intercommunales, ...) kan tussen 03.02.2009 en 25.03.2009, een aanvraag tot subsidiëring indienen voor die projecten.

Onder 'de kleinschalige investeringswerken' wordt verstaan: de kleinschalige investeringswerken uitgevoerd door een bestuur of door de Vlaamse Landmaatschappij, of door de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met een bestuur, voor zover er voor die kleinschalige investeringswerken geen overheidssubsidies van een andere instelling dan het Rubiconfonds worden ontvangen. Ze moeten betrekking hebben op:

  • grondverwerving die noodzakelijk is om de infrastructuurwerken te kunnen uitvoeren;
  • infrastructuurwerken;
  • werkzaamheden tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang tot de infrastructuurwerken;
  • de bijbehorende werkzaamheden van natuurtechnische milieubouw bij infrastructuurwerken.

Elke aanvraag van subsidie wordt in één exemplaar ingediend bij de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) volgens het model dat als bijlage bij het besluit is gevoegd. De aanvraag moet verder alle gegevens vermelden of toevoegen die voor de evaluatie van het project relevant zijn. Tenminste het aanvraagformulier volgens het model in bijlage en de kostenraming van het project worden tevens digitaal bezorgd aan de CIW hetzij per e-mail, hetzij op digitale drager.
De projecten die in relatie staan tot of uitvoering geven aan één of meerdere van de onderstaande plannen, komen in aanmerking voor subsidiëring:

  1. een door de Vlaamse Regering vastgesteld bekkenbeheerplan of deelbekkenbeheerplan;
  2. een goedgekeurd waterhuishoudingsplan;
  3. een door de gemeenteraad of provincieraad goedgekeurd DuLo-Waterplan in uitvoering van de Cluster Water van de Samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar Duurzame Ontwikkeling'.

Projecten die minder dan 2 jaar voor de goedkeuring van de bekkenbeheer- en deelbekkenbeheerplannen door het bekkenbestuur opgemaakt werden en geen uitvoering geven aan één of meerdere van de bovenvermelde plannen , komen in aanmerking indien het project is opgenomen in het Bekkenvoortgangsrapport als uit te voeren actie of indien het betrokken Waterschap een gunstig advies gegeven over het project heeft.

De CIW bezorgt de ontvankelijk verklaarde aanvragen aan de minister en brengt advies uit aan de minister voor 29.07.2009. De aanvragen worden beoordeeld op basis van drie gelijkwaardige toekenningscriteria.
De bevoegde minister besluit uiterlijk op 01.09.2009, op voorstel van de CIW, over de aanvragen die in aanmerking komen voor een projectsubsidie, over het bedrag van de toegekende subsidie en de aan de toekenning verbonden voorwaarden voor uitvoering.

De subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten van het project. De begunstigde kan een voorschot van maximaal 80 % van de toegekende subsidie op basis van het definitief aanvaarde aanvraagdossier krijgen, bij uitvoering van 20 % van de subsidieerbare werkzaamheden. Het Rubiconfonds betaalt het voorschot binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van het conformiteitsattest uit.

De CIW controleert de conformiteit van de uitgevoerde werkzaamheden met de gegevens van het aanvraagdossier en de beslissing van de minister tot toekenning van de subsidie, en levert binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van het eindafrekeningsdossier een definitief advies af aan het Rubiconfonds.

Opeenvolgende besluiten:

nvdr: Voor het beeld klik op de gewenste referentie in de samenvatting.

nvdr: Om de regels betreffende de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds te consulteren, zoals deze gepubliceerd werden op 25.09.2014, zie doc. nr. 287003.