221391 | 12.07.2007 Ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betr. grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30.11.1999
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2007-07-27, (2e uitg.)

Het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand zal volkomen gevolg hebben. Dit Protocol streeft naar de beheersing en de beperking van de uitstoot van zwavel, stikstofoxide, ammoniak en vluchtige organische stoffen als gevolg van menselijke activiteiten die schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid, de natuurlijke ecosystemen, de materialen en culturen door de verzuring, eutrofiëring of de vorming van troposferisch ozon als gevolg van een grensoverschrijdende beweging door de lucht over lange afstand.

Het is de bedoeling er zoveel mogelijk voor te zorgen dat, op lange termijn en stapsgewijs, rekening houdend met de wetenschappelijke vooruitgang, de atmosferische neerslag en de concentraties in de atmosfeer bepaalde kritieke gehaltes en niveaus niet te overschrijden.

Daartoe legt het Protocol dwingende emissieplafonds vast voor stikstofoxides, vluchtige organische stoffen, zwaveloxides en ammoniak die tegen 2010 moeten worden verwezenlijkt.

Pro memorie: zuurvormende emissies verstoren de samenstelling van de lucht, de oppervlaktewateren en de bodem. Ze brengen schade toe aan de ecosystemen (wegkwijnen van de bossen, verzuring van zoetwatermeren, verstoring van de voedselketens in zoet en zout water, enz.) en gebouwen en monumenten. De eutrofiëring is dan weer een ontregeling van de ecologische processen en cycli ingevolge een overdreven aanvoer van voedende bestanddelen, met name van stikstof en fosfor, in zoet water. De afzetting van grote hoeveelheden stikstof tast de vitaliteit van de bossen aan, kan de kwaliteit van de teelten beïnvloeden, doet de biodiversiteit afnemen en draagt bij tot de verontreiniging van de oppervlaktewateren en het grondwater. Ozon heeft tot slot een zeer negatieve impact op de ademhalingsfuncties.