219631 | 19.02.2007 V. nr. 440 (BHR): Bijdrage van de bedrijven die niet zuiverbare verontreinigende stoffen lozen aan de zuivering
GOSUIN Didier
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

V. en A., BHR, 15.03.2007,2006-2007, (27), 185

In het kader van de toepassing van art. 38 van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (kostenterugwinning voor de waterdiensten), wordt op dit ogenblik geen onderscheid gemaakt tussen zuiverbare en niet zuiverbare stoffen.

Op 01.01.2007 werd de belasting op het lozen van afvalwater vervangen door een tarifaire formule. Volgens art. 38 van de ordonnantie dragen de verschillende economische sectoren, opgesplitst volgens ten minste de sector die industrieel, huishoudelijk en landbouwafvalwater produceert, op gedifferentieerde wijze bij tot de terugwinning van de kosten van de waterdiensten, met naleving van het beginsel van de vervuiler betaalt. In afwachting van de reële kostprijs, wordt de eenheidsprijs voor de sanering vastgesteld met verwijzing naar de huidige belastingprincipes en -modaliteiten. In een eerste fase zullen de gevraagde bedragen dus gelijk zijn aan de bedragen van de voorbije jaren. Op dit ogenblik wordt er dus geen onderscheid gemaakt tussen zuiverbare en niet zuiverbare stoffen. In de nabije toekomst zou deze vraag echter opnieuw naar voren kunnen komen tijdens de uitwerking van de reële kostprijs.