219380 | 26.04.2007 BBHR tot bepaling van de dienstopdrachten van de Regering overgedragen aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer in uitvoering van art. 68 van de ordonnantie van 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-05-22

Dit besluit vertrouwt bijkomende opdrachten aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer toe.

De nieuwe opdrachten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer zijn:

  1. het beheer van onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie;
  2. het beheer van de ondergrondse wateren;
  3. de toelagen aan de uitbaters van zwembaden.