211692 | 30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Mestbeleid (art. 38-39)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-13

Op het einde van dit jaar zullen tussen 1 oktober en 15 november door de Mestbank bijkomende bemonsteringen naar het nitraatresidu gebeuren in probleemgebieden.
Aan wie teveel bemest, zal een administratieve geldboete worden opgelegd.

De kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verbetert wat de nitraatconcentratie betreft niet verder. In afwachting van de goedkeuring van een nieuw MAP op basis van het actieprogramma, dat door de Vlaamse Regering werd ingediend bij de Europese Commissie, mag dit jaar 2006 wat het sensibiliserend mestbeleid en de verbetering van de waterkwaliteit betreft geen verloren jaar zijn. Daarom dient aan producenten en gebruikers een krachtig signaal te worden gegeven.

Hiervoor wordt in een nieuwe paragraaf 13 van art. 25 het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen bepaald en de landbouwers worden daarvan nu reeds op de hoogte gebracht dat op het einde van dit jaar tussen 1 oktober en 15 november door de Mestbank bijkomende bemonsteringen van percelen naar het nitraatresidu zullen gebeuren in probleemgebieden.
Probleemgebieden zijn de zones van de Vlaamse Hydrologische Atlas waar in het oppervlaktewater een gemiddelde nitraatconcentratie werd gemeten van 50 mg of meer nitraat per liter water.

Aan wie teveel bemest, wat duidelijk is wanneer een nitraatresidu wordt vastgesteld van meer dan 5/3 van de grenswaarde van 90 kg N/ha, zal een administratieve geldboete worden opgelegd.
Tevens zal de gebruiker er toe aangezet worden na te gaan waar het probleem ligt: audit door de Mestbank, opmaak en ter inzage houden van teelt- en bemestingsplan, bijhouden register.
Tenslotte zal hij moeten kijken naar de evolutie van het nitraatresidu op zijn gronden en in 2007 een bemonstering naar het nitraatresidu laten uitvoeren op drie door de Mestbank aangeduide percelen.

Wanneer het nitraatresidu hoger is dan 120 kg en lager is dan of gelijk is dan 150 kg N/ha zal de gebruiker een waarschuwing ontvangen en zal hij in 2007 een bemonstering van hetzelfde perceel en twee andere door de Mestbank aangeduide percelen moeten laten doen.
Aan wie nalaat de bijkomende opgelegde bemonsteringen te laten uitvoeren kan een administratieve geldboete worden opgelegd.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] is opgeheven door het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 215520) met uitzondering van:

  • art. 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, en de art. 15bis en 15ter;
  • art. 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31.12.2007.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).