210667 | n.v. Astra Sweets / V.M.M.
Cass., 13 oktober 2005, 1e K.

De uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is niet van toepassing op het bericht van rechtzetting dat krachtens art. 35undecies, par. 1, eerste lid, van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren aan de heffingsplichtige ter kennis wordt gebracht.

Volgens art. 35 undecies, par. 1, van de Oppervlaktewaterenwet is de Milieumaatschappij, wanneer zij meent de tijdige en naar vorm regelmatige aangifte van de heffingsplichtige te moeten rechtzetten, verplicht de rechtzetting die zij voorstelt aan de heffingsplichtige per aangetekend schrijven ter kennis te brengen, en dit met vermelding van de redenen die dit naar haar oordeel rechtvaardigen.

Krachtens art. 6 van de wet 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, is deze wet slechts van toepassing op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen opleggen dan die bepaald in de voorafgaande artikelen van die wet.

De bepalingen van art. 35undecies, par. 1, van de Oppervlaktewaterenwet leggen echter aan het bestuur geen minder strenge verplichtingen op dan die bepaald in de wet 29.07.1991, zodat die wet in deze zaak niet toepasselijk is.