209997 | 22.02.2006 V. nr. 311 (Vl. P.): Watertoets - Maatregelen
DE RIDDER Annick
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 03.2006,2005-2006, (6), 469-471

Het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning op basis van de resultaten van de watertoets wordt in principe niet gecompenseerd, net zo min als dit gebeurt voor weigering van de stedenbouwkundige vergunning om andere redenen, zoals natuur- of bosdecreet.

De overheid kan bepaalde gronden rechtstreeks aankopen indien dit noodzakelijk wordt geacht voor het lokaal te voeren integraal waterbeheer. Het decreet integraal waterbeleid voorziet in een basis voor dergelijke aankopen.
Voor de overgrote meerderheid van de vergunningen is het mogelijk om er door een aangepast ontwerp of door het opleggen van voorwaarden in de vergunning voor te zorgen dat schadelijke effecten inzake de waterhuishouding kunnen worden vermeden, afdoende worden verminderd of worden gecompenseerd. Alleen in de uitzonderlijke gevallen waar geen alternatieven mogelijk zijn of geen compensatie (cf. decreet Integraal Waterbeleid art. 8, par. 1) mogelijk is, moet de stedenbouwkundige vergunning noodzakelijkerwijze worden geweigerd.