206695 | 18.02.2005 V. nr. 387 (Vl. P.): Watertoets - Toepassing
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris
VAN DEN EYNDE Marleen

V. en A., Vl.P., 24.06.2005,2004-2005, (18), 1735-1736

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de watertoets ligt bij de vergunningverlener.
Een gemeentebestuur hoeft echter in principe geen studies te laten uitvoeren voor vergunningaanvragen van derden.

Een gebruiksvriendelijk instrumentarium dat mee wordt voorbereid samen met het uitvoeringsbesluit van het decreet betreffende het integraal waterbeleid zal gemeenten toelaten de richtlijnen voor de watertoets vlot toe te passen.
De vergunningverlener/gemeente kan in geval van twijfel over de schadelijke effecten van een ingreep advies inwinnen bij een aan te wijzen adviesinstantie.
Indien zij zelf initiatiefnemer is van een ingreep, plan of programma waarbij mogelijk schadelijke effecten te verwachten zijn, kan het nodig zijn, afhankelijk van de omvang van de effecten en van de nood aan compenserende maatregelen, dit nader te laten onderzoeken. Indien er een MER-plicht geldt, wordt dit onderzoek geïntegreerd in de opmaak van het MER (milieueffectrapport).