205725 | 21.10.2005 BVR houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-12-05

Dit besluit bepaalt de regels voor wat betreft de verwerkbaarheid van het water dat wordt geloosd in een openbare riolering aangesloten op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Voor de sanering van het bedrijfsafvalwater, dat wordt geloosd op een riool angesloten op een operationele RWZI (openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen of collectoren), of met een voorziene aansluiting op een operationele rioolwaterzuiveringsinstallatie of met een voorziene aansluiting op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie kan de exploitant een contract afsluiten met de N.V. Aquafin (art. 32septies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging).

De volgende punten komen aan bod:

 • Hfst. I: Algemene bepalingen;
 • Hfst. II: Regels inzake verwerkbaarheid bedrijfsafvalwater op een RWZI;
 • Hfst. III: Regels inzake contractuele sanering bedrijfsafvalwater:
  1. Afd. I: Afsluiten van contracten;
  2. Afd. II: De beroepsprocedure tegen de beslissing van de N.V. Aquafin;
  3. Afd. III: De Vergoeding.
 • Hfst. IV: Overgangsbepalingen;
 • Hfst. V: Slotbepalingen.

nvdr: Het BVR 21.10.2005 is op 19.04.2014 opgeheven door het BVR 21.02.2014 (zie doc. nr. 282244).

 

 link