199558 | 09.12.2004 Ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles
et al.

BS 2005-02-09, (1e uitg.)

Deze ordonnantie bevat de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004.

Art. 13 van de ordonnantie 18.12.2003 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004 wordt gewijzigd: onder afdeling 10 worden toelagen aan gemeenten inzake het gelijkekansenbeleid en toelagen aan verenigingen inzake het gelijkekansenbeleid toegevoegd.

De aanpassing van de begroting voor het jaar 2004 van de Brusselse Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp wordt goedgekeurd.
De aanpassing van de begroting voor het jaar 2004 van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesauriƫen wordt goedgekeurd.
De begroting 2004 van het Fonds voor de financiering van het waterbeleid wordt goedgekeurd.
De aanpassing van de begroting van de Gewestelijke Dienst voor de Financiering van de Gemeentelijke Investeringen voor het jaar 2004 wordt goedgekeurd.