196171 | 11.06.2004 BVR tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, BOSSUYT Gilbert

BS 2004-07-30, (3e uitg.)

Binnen het Vlaams ministerie van Mobiliteit wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht. Dit agentschap draagt als naam Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen, afgekort AWZ.

Het agentschap wordt opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake mobiliteit door ervoor te zorgen dat de water- en zeewegen veilig, vlot en aantrekkelijk worden gehouden wat noodzakelijkerwijze resulteert in een betere en grotere mobiliteit. Het Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit.

Het agentschap heeft als missie de waterwegen, de maritieme toegangswegen, de havens en de kust ten dienste te stellen van maatschappelijke doelen, waarvan de belangrijkste zijn:

  1. de scheepvaart veilig, vlot en aantrekkelijk te houden en zo bijdragen tot de mobiliteit;
  2. het vermijden van schadelijke effecten voor de veiligheid van de mens binnen de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
  3. in te staan voor het multifunctioneel gebruik van de waterwegen en de aanpalende terreinen.

Art. 1 van het BVR 13.07.2001 betreffende de bepalingen inzake het toekennen van subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu wordt gewijzigd.

nvdr: Dit besluit wordt opgeheven door het BVR 30.09.2005 (BS 30.11.2005, 1e uitgave, p. 51473)

 

 link